5 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30351

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yıl sonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yıl sonu final sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Kurul dersleri arasında yer almayan, dönemlik tıp derslerinin yıl sonu başarı notuna katkısına Fakülte Kurulunca karar verilir. Başarılı sayılmak için yıl sonu final veya yıl sonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir. Sınıf veya staj başarı notu 60 (CC) ve üstüdür. Fakültede her bir yıl 60 krediden oluşur.”

“(4) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı              Katsayısı             Harf Notu

90-100                        4,00                      AA

80-89                          3,50                      BA

70-79                          3,00                      BB

65-69                          2,50                      CB

60-64                          2,00                      CC

55-59                          1,50                      DC

50-54                          1,00                      DD

40-49                          0,50                      FD

00-39                            0                        FF”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarında Fakülte birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden, harf notu DC olduğu halde GNO’su 2,00 ve üzerinde olanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 31/12/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2017

30287