5 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30351

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EYMER): Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ülkemizin enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların azaltılması, ekonomik, sosyal kalkınma, rekabet gücü ve ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirerek, özelde Üniversite enerji giderlerinin kontrol altına alınması ve azaltılması için çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. Enerji teknolojileri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanları ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

b) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili programlar yapmak, eğitim ve yönetim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları ile ilgili eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre çevre ve enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım ve benzeri hizmetler sunmak,

d) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

e) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapmak, enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda ve küresel iklim değişimine azaltıcı etki yapan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmak,

f) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları düzenlemek,

ğ) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversitelerarası işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayını aldıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.

d) Merkezin sistem, donanım ve test bölümü gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları kısımlarının oluşturulması ve bunların idarecilerinin ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı ve çalışma prensipleri ile ilgili birimlerin çalışma mevzuatını hazırlamak, faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezde yürütülen projeler için personel görevlendirmek ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak.

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez birimlerinin çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve rapor halinde Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların idarecilerini belirlemek.

d) Merkez birimleri ile araştırma ve proje ekiplerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda kararlar almak.

f) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite temsilcileri ile istekleri halinde yurt içi veya yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma ve proje grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Merkezin farklı faaliyetlerini yürütmek ve oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı ve görevleri Yönetim Kurulunca belirlenir ve Müdür tarafından Rektöre bildirilir.

Merkezin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması

MADDE 12 – (1) Merkezin mal, hizmet, cihaz, donanım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.