4 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30350

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ancak ilgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl/yılsonu başarı notuna etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır. Ayrıca fakülte programlarında bir dersten başarılı olabilmek için o dersin yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alınması gerekir. Bu puanı alamayan öğrencilerin o ders için hesaplanan başarı notu 40'ın altında ise FF, 40 ve üzerinde ise FD harf notu olarak verilir.”

“1) Ara sınavlara, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen ve 30 uncu maddede yer alan haklı ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 - (1) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden 7 gün içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 3 iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birimin öğrenci işlerine bildirilir. Not değişikliği ilgili birimin öğrenci işleri bürosu tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan başarılı dersler için akademik birimler tarafından uygun görülmesi halinde muafiyet uygulanır. Bu derslere ait notları ve AKTS kredileri aynı şekilde GANO hesabında kullanılır. Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan başarılı derslere ait notların (a) bendinde karşılığının bulunmaması durumunda; öğrenciden önceki okulundan aldığı dersin rakamsal notunu gösteren resmi bir belge getirmesi istenir. Bu belgenin getirilememesi durumunda öğrenciye o ders için CC notu verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/5/2016

29714