4 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30350

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölümlerini,

ç) Dekan: Bayburt Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

d) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) Kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

g) Müdür: Bayburt Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

ğ) Rektörlük: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

k) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları bu süreye dahil olup, yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılır. Uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara ait sınavlar, seçme ve yerleştirme işlemleri, YÖK kararları çerçevesinde ilgili kurul tarafından belirlenerek yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında şahsen müracaat ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, istenen belgeleri zamanında sağlamayan ve diğer kayıt koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder.

(2) Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların kayıtları, belirlenen esaslara uymak koşulu ile on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların vekâlet verdikleri vekilleri tarafından yaptırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek interaktif ortamda kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Ders kaydını yapan öğrenciler, işlemleri takip etmek ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanına ders kaydını onaylatmak zorundadır. Ders kayıtlanma işlemlerinin yürütülmesinde danışman ve öğrenci müştereken sorumludur.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Öğrencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunda görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir. Öğrencinin alması gereken dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

“(5) Bir yarıyıla ait ders kaydı akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencilerin ders kaydı yaptığı yarıyılda, itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekir. Bölüm başkanlığı tarafından itiraz en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve var ise ders değişiklikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. İtiraz süreleri içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin ders kaydı kesinlik kazanır.

(6) Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler, öğrenimlerine, kaldıkları yarıyılda/yılda ders kayıtlanma işlemlerini kendileri yaparak devam ederler. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ise ilgili dönem içinde cezanın bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurarak mazeret ders kayıtlanmasından yararlanabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal, yandal programları, geçiş ve kurumlar arası kredi transferi

MADDE 12 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yapılacak yatay geçiş, dikey geçiş ve intibak işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Çift anadal, yandal programları ve kredi transferine ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşur. Bazı dersler nitelikleri açısından ön koşul dersi veya ön koşullu ders olarak sınıflandırılır. Ayrıca bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla verileceği ve bu derslerin genel başarıya etkileri Senato kararı ile belirlenir.

(2) Üstten ders alma şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) İlgili programın birinci veya ikinci yarıyılından itibaren eğitime başlayan öğrenciler, üçüncü yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı olması ve GANO’sunun 3,20 veya üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabilecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön koşulu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilir.

b) İlgili programın üçüncü veya daha üst yarıyıllarına intibak ettirilen öğrenciler, en az bir yarıyıl eğitim aldıktan sonra, bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı olması ve GANO’sunun 3,20 veya üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabilecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön koşulu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilir.

(3) Teorik ve uygulamalı derslerden her birinin ders süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ders yapılabilir.

(4) Engelli öğrencilerin, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik ve düzenlemeler ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatoca belirlenen ilkelere göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o derse kayıtlı olmaları ve ilk defa alınan teorik, uygulama laboratuvar ve benzeri derslerin en az %80’ine, devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve bu öğrencilere D (devamsız) harf notu verilir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin listesi ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.”

“(3) Sağlık raporları, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sağlık raporu alan öğrencilerin de derslerin en az %80’ine devam etmeleri gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri sınav yapılabilir. Ayrıca, sınavlar ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Ara sınav ve mazeret sınavlarının süresi bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının süreleri ise iki ders saatidir.

(7) Engelli öğrencilerin tabi olduğu sınavlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesine göre düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için ilgili yarıyılın altıncı ve dokuzuncu haftaları arasında olmak üzere en az bir ara sınav yapılır. İlgili ders için bir ara sınav yapılması halinde ara sınavın %40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı %40 olacak şekilde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Mezuniyet sınavı; mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilere, her yarıyıl bütünleme sınavlarından ve yaz okulu genel sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için;

a) Dersin/derslerin açıldığı son yarıyılda ilgili derse/derslere kayıtlanmaları,

b) Kayıt yaptırılan dersten/derslerden devam şartını yerine getirmiş olmaları,

c) (a) ve (b) bentlerini yerine getirmek şartıyla akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapmaları,

gerekir.

(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenciler; sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava girme şartlarını yerine getirmeyen öğrencinin sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda; sınavlarda düzeni bozduğu, kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin o sınavının başarı notu sıfır (0) olarak değerlendirilir. Karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrenciler; ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada bir yarıyıla/yıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. Askerlik nedeni ile yapılan kayıt dondurma işlemlerinde bu süreler dikkate alınmayıp askerlik sürelerine göre işlem yapılır. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt dondurma süreleri öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Öğrencinin ilgili yarıyılda azami devamsızlık süresini aşacak şekilde sağlık raporu almış olması.”

“f) Eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkmasını belgelendirmesi.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Kayıt dondurma başvurusu, ilgili yarıyılın/yılın akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.”

“(3) Mazereti, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrencilere aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Aktif dönem için eğitime başlamak isteyenler, devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile bağlı bulundukları bölüme dilekçeyle başvuru yapabilir, başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karar öğrenciye bildirilir. Öğrencinin eğitime başlaması durumunda alacağı dersler ile birlikte karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Bir sonraki dönemde öğrencinin eğitime başlamak istemesi durumunda bağlı bulunduğu bölüme dilekçeyle başvuru yapabilir, başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karar öğrenciye bildirilir. Öğrencinin sonraki yarıyılda eğitime başlaması durumunda karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler ile yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenciler, değişim programından bir veya iki yarıyıl süreyle yararlanabilir. Değişim programlarından yararlanan öğrencilerin kayıtları ilgili süreler içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programı ile ilgili tüm işlemler Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda yapılır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000

4-

31/8/2014

29105

5-

29/5/2015

29370

6-

22/2/2016

29632

7-

26/2/2017

29991

8-

12/5/2017

30064