2 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30348

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemini,

b) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin dönem içi ve dönem sonu sınav ve ölçme faaliyetlerinden elde edilen notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirlenmesine dayanan sistemi,

c) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

d) Birinci öğretim: Örgün öğretimde ikinci öğretim yapılması hâlinde normal örgün öğretimi,

e) Dekan: Üniversite bünyesinde bulunan fakültelerin dekanlarını,

f) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren öğretim programını,

g) Dönem: Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim öğretimde her bir yarıyılı, yıl esasına göre yapılan eğitim öğretimde iki yarıyıldan oluşan bir akademik yılı,

ğ) Eğitim-öğretim planı (müfredat): Bir diploma programında yer alan ve öğrencilerin o programdan diploma alabilmeleri için gerekli olan teorik ve uygulamalı tüm derslerin, bunların içeriklerinin, haftalık saatleri ile kredilerinin ve hangilerinin hangi dönemlerde açılacaklarının belirtildiği çizelgeleri,

h) Fakülte: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ı) İkili öğretim: Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,

i) İkinci öğretim: Üniversitede normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

j) İlgili birim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

l) Kanuni öğrenim süresi: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim sürelerini,

m) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve diploma programı bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü dikkate alan ve öğrencilerden istenen her türlü teorik ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, program bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birimi,

n) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürlerini,

o) Öğrenci bilgi sistemi: Elektronik ortamda hazırlanan ve öğrenci iş ve işlemlerinin bilgi işlem yöntemleriyle yürütülmesini sağlayan sistemi,

ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

ş) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında devamını gerektirmeyen eğitim-öğretim türünü,

t) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

u) Yüksekokul: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile hafta sonları sınav ve telafi dersleri yapılabilir. Ön lisans ve lisans dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi ve Rektör onayı ile hafta sonları da yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği kazanmaları için azami süre bir yıldır. Bu sürenin sonunda Türkçe dil yeterliliği kazanamayan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami öğrenim süresi sonunda kayıt olduğu programda mezuniyet için alınması zorunlu olduğu halde hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Staj dersleri bu sayının hesaplanmasına katılmaz.

(4) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin dönem sonu ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler ile hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse indiren öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; derse devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamayan son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(7) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(8) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık programından ilişiği kesilen öğrenciler, talepleri halinde Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı isimle bir program olması halinde bu programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla yaparlar. Şahsen başvuru zorunluluğu olmayan programlarda isteyen adaylar kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, dönem başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması ve akademik danışmanın onayı şarttır.

(2) Haklı ve geçerli sebeplerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler, mazeretli ders kayıtları için akademik takvimde belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadır. Bu öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla yenilenebilir.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Öğrenci, akademik takvimde ayrıca belirtilen süreye kadar not yükseltme amacıyla alınan zorunlu dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bırakabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Müfredat, ilgili diploma programına kayıt olan öğrencinin o programdaki öğretim hayatı boyunca alması gereken dersler ile bunlarla ilgili içerik ve etkinliklerin tamamından oluşur. Müfredatta yer alan dersler; ilgili akademik birimin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler, ön şartlı dersler, ön şart dersleri, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi/tezi, ödev çalışması, staj, seminer, uygulama, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri öğrenme etkinliklerinden oluşur.

(2) Müfredat, ilgili diploma programının kazanımlarını öğrenciye kazandırmaya yönelik olacak şekilde hazırlanır.

(3) Müfredatta yer alan derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ve uygulama saatleri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları/çıktıları, kredileri ve benzeri hususlar, Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Staj, bitirme projesi, tez gibi eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Müfredatlarda yapılacak değişiklikler, ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından geçirilmek üzere mayıs ayına kadar Rektörlüğe gönderilir. Yeni müfredat Senatonun onayından sonraki ilk eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. Müfredatta değişiklik yapılmaması hâlinde mevcut müfredat yeni eğitim öğretim yılında da geçerli olur.

(6) Eğitim-öğretim planları Rektörlüğe gönderilirken öğrenci bilgi sisteminden alınan taslak eğitim-öğretim planı çıktısı kullanılır. Bu çizelgede her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin kodları, adları, zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır.

(7) Eğitim-öğretim planları Senatoda onaylandıktan sonra ders tanıtım formları, bu bilgilerin yayınlandığı bilgi sistemine dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından girilir. Bu işlemin takibinden bölüm başkanı sorumludur.

(8) Müfredatta yer alan derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi ve ilgili birim kurulu tarafından değişiklikler yapılması durumunda bu değişikliklerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesinden sırasıyla; ilgili diploma programının program koordinatörü veya anabilim dalı başkanı, bölüm başkanı sorumludur.

(9) Aynı diploma programına aynı yıl ve aynı şartlarda eğitime başlamış öğrencilerin, okutulan derslerde meydana gelen değişimlerden aynı şekilde etkilenmesini sağlamak ve ilgili öğrencileri gruplamak için müfredat numarası kullanılır. Bu numara; öğrencinin ilgili diploma programına kesin kayıt yaptırdığı yıldır. Ancak hazırlık sınıfını okuyacak öğrencilere hazırlık sınıfı süresince verilmez. Hazırlık sınıfını atlayarak eğitime başlayan öğrencilere birinci sınıfı okumaya başladıkları eğitim-öğretim yılının güz dönemine ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası olarak verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere ise ister güz isterse bahar döneminde olsunlar, içinde bulunulan eğitim öğretim yılının güz yarıyılına ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası olarak verilir. Yatay geçiş gibi merkezi yerleştirme dışında eğitime başlama veya devam etme hakkı kazanan öğrencilerin sorumlu olacakları müfredatı temsil eden müfredat numarası, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(10) 5 inci maddede belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olacak şekilde ve ilgili birim kurullarının önerileri de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Üniversitede okutulan zorunlu yabancı dil dersleri ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bir dersin devam şartını yerine getirmesine rağmen o dersten başarısız olan öğrencilerin dersi tekrarlamaları durumunda devam şartı aranmaz. Ancak ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla devam şartı konabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Diğer harf notlarının açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) (ST) notu; başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve ilgili birim yönetim kurulunca muaf tutulan derslerden başarı notu karşılığı belirlenemeyenler için verilir. (ST) notu, not ortalamasına katılmaz.

b) (GT) notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda muaf tutulan öğrencilere de bu not verilir.

c) (NT) notu; derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NT) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

ç) (BT) notu; stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir. (BT) notunun not ortalamasına katılıp katılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz.

d) (KT) notu; stajlardan başarısız öğrencilere verilir. (KT) notunun not ortalamasına katılıp katılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz.

e) (PT) notu; sonuçlanmamış, devam eden dersler için verilir. (PT) notu, not ortalamasına katılmaz.”

“(9) Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde aldıkları derslerden ilgili birim tarafından muafiyet hakkı verilen derslerin notları not dökümünde gösterilir ve genel ağırlıklı not ortalamasında dikkate alınır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 19/11/2014 tarihinde kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, 19/11/2014 tarihinden önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2012

28357