2 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30348

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2011 tarihli ve 28033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Mezun olan öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir. Mezuniyet belgeleri, diplomalar, diploma ekleri ve mezun öğrencilerle ilgili diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2011

28033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/7/2016

29768

2-

23/6/2017

30105