2 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30348

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS VE YÖRESİ CEVİZ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitlis ve yöresi ceviz çeşitlerinin yetiştiriciliğini teşvik etmek,

b) Bu yörede yetişen çeşitlerin kaybolup gitmelerini önlemek,

c) Yerli çeşitler ile yabancı çeşitleri birleştirmek,

ç) Yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yöre üreticisine öğretmek,

d) İlgi alanındaki bölgelere fidan temininde yardımcı olmak,

e) Ceviz sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

f) Kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenlemek,

g) Kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

ğ) Önemli türlerin seçilmesini, kontrol ve koruma altına alınmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bitlis ve yöresi ceviz çeşitleri ile ilgili olarak yurt içi ve dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer malzemeleri tespit etmek ve teminine çalışmak,

b) Yurt içinde ve dışında üniversiteler, diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla ayrıca yerel yönetimlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

ç) Üniversitede ceviz konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek,

d) Yurt içinde ve dışında kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

e) Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve Merkezin amacına uygun olanları yayımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Merkezin kuruluş amacına, ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayına sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına karar vermek,

f) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla altı üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimine, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler. Birim görevlileri, Müdüre karşı sorumludurlar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.