1 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30347

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.