27 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30345

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“m) İntibak komisyonu: Biri ilgili bölüm başkanı olmak üzere, fakülte/yüksekokul kadrosundaki üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti iade edilmez, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile dokuzuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.  Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama, proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur. İnternet destekli olarak verilen örgün dersler ile uzaktan öğretim programlarına ait derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.”

“b) Yarıyıl içi ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilecek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir sebepler Senatoca belirlenir. Ancak çift anadal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift anadal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm intibak komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2017

30037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/7/2017

30129