26 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30344

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından veya bu Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından ya da yükseköğretim kurumları bünyesindeki eğitim kuruluşlarından bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayar kullanımıyla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2014

29148

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2017

30064