26 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30344

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ATAUZEM): Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; bilişim teknolojileri destekli, e-öğrenme odaklı uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını giderecek uzaktan eğitim faaliyetlerini tasarlamak ve yürütmek, uzaktan eğitim konusunda araştırma faaliyetleri yapmak, bu araştırma sonuçları ışığında uzaktan eğitim faaliyetlerini sürekli iyileştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu tüzel kişilerine veya gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda; uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, proje hazırlamak ve yürütmek,

b) Kamu idareleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların talepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvuruların alınmasından, sonuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek,

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve öğretimsel alt yapıyı sağlamak,

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak,

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak,

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

(3) Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenen kişi vekalet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, iki Rektör yardımcısı, Müdür, Müdürün teklif edeceği ve Rektör tarafından onaylanan bir müdür yardımcısı ile Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından belirlenen bir öğretim üyesinden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır ve görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Rektör, yokluğunda ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, her eğitim öğretim döneminde en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla kararlarını alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu ağırlıklıdır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdür tarafından sunulan faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda oluşacak mali konulara ilişkin kararlar almak,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, karara bağlamak,

d) Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görev yapacak öğretim elemanlarının seçimini karara bağlamak,

e) Müdürün teklifi üzerine çalışma birimlerinin sorumlularını belirlemek,

f) Uzaktan eğitim faaliyetleri ve mevzuat geliştirme kapsamında, Senatoya ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması gereken hususlarda karar almak,

g) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin içeriklerini ve ders materyallerini onaylamak,

ğ) İlgili mevzuat uyarınca gerekli diğer işleri görüşmek ve/veya karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 10 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamandaki hizmetleri, 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 3/10/2009 tarihli ve 27365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.