26 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30344

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜ TARİH UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yürütülecek projeler aracılığıyla daha önce sözlü tanıklıklarına başvurulmamış, çoğu kamuoyunca tanınmayan, ancak verdikleri bilgiler ile Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutulmasına katkıda bulunabilecek kimseler ile yapılan sözlü tarih projeleri sonucunda Merkez bünyesinde orijinal bir sözlü birincil kaynak arşivi teşkil etmek,

b) Merkez bünyesinde sözlü tarih teori ve yöntemleri hakkında Üniversite içinden ve dışından araştırmacılara yönelik eğitim programları ve sözlü tarih konulu sempozyum ve çalıştaylar gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

c) Tüm bu çalışma ve etkinlikler yoluyla sıradan insanların şahitliklerine dayalı, daha çok katmanlı ve çoğul perspektifli bir tarih yazımının gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları üzerine sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek,

b) Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin resmi tarih anlatıları dışında, sivil toplum kökenli yeni bir kaynak materyalinin teşkiline katkıda bulunmak,

c) Halka yönelik sözlü tarih atölyeleri ve seminerleri gerçekleştirerek sözlü tarihe popüler ilgiyi arttırmak ve sözlü tarih projelerine katılımı teşvik etmek,

ç) Diğer üniversiteler ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

d) Sözlü tarihle ilgili seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

e) Sözlü tarihle ilgili diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer ve müdür yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak,

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.