26 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30344

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ

TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER

HAKKINDAKİ SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yazılı ve sözlü” ibaresi “yazılı ve sözlü/uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü” ibaresi “yazılı ve sözlü/uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı” ibaresi “en az yetmiş puan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi katını” ibaresi “on katını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “sözlü” ibareleri “sözlü veya uygulamalı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “dört katı” ibaresi “üç katı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “sözlü” ibareleri “sözlü veya uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “sözlü” ibaresi “sözlü veya uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonu; yazılı sınav notu, KPSSP3 puanı ve sözlü veya uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2017

30223