25 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30343

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesini sağlamak, eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili araştırmalar yapmak; araştırma sonuçlarını toplumla ve ilgili birimlerle paylaşmak ve sosyal yaşamda kadının verimliliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek,

c) Ulusal kalkınmada etkin yer alamamış olan kırsal kesim ve dezavantajlı bölge kadınları ve kız çocukları için özel programlar ve seminerler düzenlemek; yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak,

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

e) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Kendi alanlarında başarılı olan ve topluma katkı sağlayan kadınların Merkezle iletişimini sağlayarak deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından seçilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl süre için görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları olup Yönetim Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından belirlenen yedi kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından Rektör tarafından belirlenen üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu görevinin tamamlanması ile ilgili raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.