25 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30343

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin devam şartlarıyla ilgili kurallar, dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilen ders öğretim planına konulur ve öğrencilerin devamları bu kurallara göre dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2017

30160