25 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30343

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,”

“ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Müdür,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef,”

“c) İdari Hizmetler Grubu:

1) Memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,”

“(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, mimar, mütercim-tercüman, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, hemşire, teknisyen.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Müdür yardımcısı kadrosunda en az iki, unvan değişikliğine tabi kadrolarda (teknisyen ve hemşire hariç) veya uzman kadrosunda en az dört yıl veya şef kadrosunda en az altı yıl çalışmış olmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Uzman kadrosunda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda (teknisyen ve hemşire hariç) en az iki yıl veya şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Şef kadrosunda en az iki yıl veya memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför, teknisyen veya hemşire kadrolarında ise en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar için ise en az altı yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

3) Memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför, teknisyen veya hemşire kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

d) Memur, dava takip memuru, arşiv memuru, santral memuru ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

e) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Dağıtıcı veya hizmetli kadrolarında en az iki yıl hizmet süresine sahip bulunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet sürelerinin, sınav açılacağı ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı ayının Kurumda geçmiş olması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birici fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mühendis, mimar, istatistikçi veya grafiker kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları, sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Kurum internet sitesinden duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece birini tercih etmek suretiyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. Anılan Daire Başkanlığı, başvuran adaylara ilişkin bilgileri sınav kurulunun değerlendirmesine sunar ve sınav kurulunca belirlenen sınava katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait listenin Kurum internet sitesinde duyurulmasını sağlar. Aylıksız izinde bulunan Kurum personelinin de başvuruda bulunarak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılması mümkündür. Ancak, aday memur statüsündeki Kurum personeli ile diğer kurumların personeli görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav konuları, atama yapılacak görevin niteliği ve görev alanıyla ilgili konular dikkate alınmak suretiyle sınav kurulu tarafından belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav konuları

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personel, yazılı sınavı müteakip sınav kurulu tarafından belirlenecek tarihte;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

konularından sözlü sınava tabi tutulur. ”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı ise, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav, yalnızca sınav açılan kadro için geçerlidir ve sınavda başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az altmış puan alınmış olması gerekir.”

“(2) Yazılı sınavda başarılı bulunan personel, Kurum tarafından yapılacak sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınava, en yüksek puan alandan başlanılmak üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar personel çağrılabilir. Son sıradaki personel ile aynı puana sahip olanların tamamı da sınava alınır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

“(3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başarı puanlarını bir tutanak ile tespit eder. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Sınavda başarılı olanların sayısı duyurulan kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan personelden başlamak üzere duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar personel başarılı kabul edilerek asıl olarak belirlenir. Ancak başarı puanında eşitlik olması durumunda, başarı listesinin oluşturulmasında sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Ayrıca, sınavda başarılı olmak şartıyla, en fazla asıl aday sayısı kadar personel de başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere Başkan tarafından görevlendirilecek beş asil üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınava katılacak personelin tespiti, sınav konularının belirlenmesi, sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçları, sonuç tutanağının sınav kurulu tarafından düzenlenmesini müteakip beş iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde duyurulur.”

“(2) İlgililer, sonuçların duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atamaları yapılır.”

“(3) Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063