24 Şubat 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30342

YÖNETMELİK

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

ALIM VE SATIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ile Birlik tarafından gerçekleştirilecek Genel Kurul ve diğer organizasyonlarda ihtiyaca uygun otellerin tespiti ve kiralaması, bu organizasyonlarda ihtiyaç duyulacak tüm mal ve hizmetlerin temini.”

“ğ) Birlikte Birlik Başkanı ve Genel Sekreterinin, odalarda genel sekreter ve yönetim kurulu başkanının harcama yetkileri dahilindeki her türlü alım, satım ve yapım işleri ile Birlikte Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince en az üç teklif alınamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teklif isteme usulünde en az üç istekliden teklif alınır. Ancak Birlik’te en az üç istekliden teklif alınamaması halinde, alınan teklifler 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi hükmüne göre değerlendirilerek iş ihale edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2011

28010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/8/2011

28027

2-

29/7/2015

29429