23 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30341

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “ve tek bir ücretin ödenmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.