22 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30340

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İş Yurtları Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Bakanlıkça uygun görülecek mahallerde herhangi bir ilana bağlı kalmaksızın lisans hizmetlerini doğrudan ve münhasıran yerine getirebileceği gibi bu kurumlar yetkilerinin bir kısmını veya tamamını aynı şartları taşıyan alt işleticilere devredebilir. Devir işlemi Bakanlığın onayı ile geçerlilik kazanır. Bu Yönetmelikte belirtilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda alt işletici ile bu kurumlar birlikte sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2016

29810