19 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30337

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim elemanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Rektör tarafından her bölümden en az bir öğretim elemanı olacak şekilde üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi sona eren kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2017

30198