19 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30337

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/6/2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Yaz öğretiminde öğrenci, Üniversite içinden en fazla 30 AKTS, Üniversite dışından ise en fazla 12 AKTS kredilik ders alabilir. Diğer üniversitelerden ders alınmasına, alınacak derslerin eşdeğerliliğinin uygunluğuna 2/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karar verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.