19 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30337

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Müdür (Başhekim): Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü (Başhekimini),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müdür (Başhekim),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başkehim), Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından biri Müdüre (Başhekim) vekalet eder. Müdürün (Başhekimin) görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Müdürün (Başhekimin) görevleri” olarak ve birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu Müdürün (Başhekimin) çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır. Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu Müdürün (Başhekimin) çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2017

30054