19 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30337

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda her türlü eğitim, öğretim, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak,

b) Araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberlik, danışmanlık gibi nitelikli eğitimler düzenlemek,

c) Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmek ve organize etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kişilere yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttıracak eğitimler düzenlemek ve bunları yürütmek,

b) Özel veya kamu sektörüne mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen eğitimler hazırlamak ve yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, projeler, paneller, sertifika programları düzenleyerek üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta kişiler yetiştirmek,

ç) Üniversitenin eğitim çerçevesine uygun danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

d) Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirecek eğitimler ve sertifika programları düzenlemek,

e) Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,

f) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak, öğretim materyali hazırlamak ve sınav hizmetlerine destek sağlamak,

g) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

ğ) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

h) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek,

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Merkez bünyesinde personel görevlendirmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,

g) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde yerine başka bir müdür yardımcısı aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilir. Görev süresi bittikten sonra müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından verilen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekalet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(5) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(6) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,

b) İleriye dönük projeler geliştirmek, hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek,

c) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

d) Merkezin genel strateji ve politikalarını belirlemek, düzenlenecek olan programlarla alakalı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmesini yapmak,

e) Merkezin faaliyetleri hakkında Müdüre raporlar sunmak,

f) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu görüşmek ve değerlendirmek,

g) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,

ğ) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.