18 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30336

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alınan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılması durumunda; ilgili dersin notu öğrencinin not ortalamasına katılmaz ve EX (muaf) notu ile değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alınan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılması durumunda; ilgili dersin notu öğrencinin not ortalamasına katılmaz ve EX (muaf) notu ile değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alınan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ders yüküne sayılması durumunda; ilgili dersin notu öğrencinin not ortalamasına katılmaz ve EX (muaf) notu ile değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans sonrası doktora öğrencilerine veya tezli yüksek lisans programından mezun olup farklı bir EABD’de doktora yapan öğrencilere, talep etmeleri halinde ve kayıtlı olduğu doktora EABD’nin birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü gibi gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Verilen süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2016

29834

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2017

30042