18 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30336

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ,

DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.