18 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30336

YÖNETMELİK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde  yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa,

c) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

ç) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

h) Kurul teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

ı) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

i) Merkez teşkilatı personeli: Merkez teşkilatında çalışan memurları,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

k) Taşra teşkilatı: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

l) Taşra teşkilatı personeli: Taşra teşkilatında çalışan memurları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yaptırılacak yazılı ve sözlü sınavı,

n) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Atanmaya İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Bilgi işlem müdürü, şube müdürü, seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı,

2) Şef.

b) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur (şahsa bağlı), şoför.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

ç) Destek hizmetleri grubu:

1) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tâbi olan kadrolar:

a) Mühendis, istatistikçi, programcı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır.

(2) Genel  şartlar şunlardır:

a) Kurul teşkilatında çalışıyor olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere sınav tarihi itibariyle Kurul Teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

ç) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin değişik (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak.

(3)  Özel şartlar şunlardır:

a) Bilgi işlem müdürü kadrolarına atanabilmek için

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az üç yılı çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için

1) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az iki yıl programcı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

4) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

5) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, ayniyat saymanı, programcı, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı), arşiv memuru, santral memuru, sekreter ve şoför kadrolarında toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı, teknisyen, tekniker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı), arşiv memuru, santral memuru, sekreter ve şoför kadrolarında toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

f) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için

1) Fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

2) Tekniker, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Tekniker, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Programında bilgisayar dersine yer veren bir okuldan mezun olmak veya bilgisayar işletmenliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığından onaylı belgeye sahip olmak ya da Kurul tarafından düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

ğ) Santral memuru ve arşiv memuru kadrolarına atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

h) Sekreter kadrolarına atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için

1) En az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavının İlanı ve Başvuru

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Başvurular istenen unvan belirtilmek suretiyle yapılır.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Yazılı sınav

MADDE 8 – (1) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Kurul tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 9 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavda; Sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek soru ile ölçülecek,

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi bilgi düzeyi,

c) Genel kültür bilgi düzeyi,

ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği, olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılır.

(3) Yapılan değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı “Aday Değerlendirme Formu”na işlenir.

(4) Sözlü sınav sırasında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları  “Birleştirme Tutanağı”nda gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçları “Nihai Başarı Listesi”nin ilgili hanesine işlenir.

Başarı sıralaması

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı sıralaması esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ve Kurul tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurul teşkilatında çalışan personel başvurabilir.

(3) Bu sınava katılacaklarda Kurulda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) ihtiyaç duyulan mühendislik alanının gerektirdiği eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,

5) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda tekniker için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sınav kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu, Başkan veya görevlendirmesi halinde Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki kurul üyesi ile bir genel müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek, sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak, sözlü sınav tarihini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Kurul internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde ilgili kurum tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Kurula bildirilir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış sayılır. Ancak, hatalı soru sayısının yüzde beşi aşması halinde sınav iptal edilir.

Sınav belgeleri

MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav evraklarının saklanması ve imhası, 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine tabidir.

Atama sırası

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre yapılır.

(2) İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolar için yeniden talep alınmak suretiyle başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

(3) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Haklarında atanma şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 17 – (1) Kurul, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelliler için ayrı bir sınav yapabilir. Bu sınavda engellilik durumuna göre yardımcı olacak personel bulundurulur.

Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunun alt görev grubunda yer almak şartıyla, ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadro için bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla görevde yükselme  sınavına tâbidir. Ancak, bu Yönetmelikteki atama yapılacak kadro için öngörülen öğrenim, hizmet süresi ve mevzuatla aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla Yüksek Seçim Kurulunda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeydeki  görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki atamalara, ilgili kadro için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

d) Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Kanuna tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.