18 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30336

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

HUKUK SINIFI SUBAYLAR, HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIKLARI VE

HUKUK HİZMETLERİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hukuk sınıfının kuruluşu, görev ve sorumlulukları, personel temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, disiplin amirleri ve disiplin işlemleri, atanmaları, yer değiştirmeleri, görevlendirmeleri, sicil üstleri, izinleri, nöbet hizmetleri ile hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleriyle ilgili diğer hususların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleri ile hukuk sınıfı subayları kapsar.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda hukuk sınıfı subaylar hakkında diğer subaylara ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünü,

d) Kurs: Belli konularda yeni veya gelişmiş bilgi ve beceri kazandıran eğitimi,

e) Lisansüstü öğrenim: Yüksek lisans (master) ve doktora eğitimini,

f) Müsteşar: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarını,

g) Yazılı sınav: Bakanlık tarafından veya Bakanlık dışından Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlar tarafından yapılan yazılı sınavları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri

Birimlerinin Görevleri

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığın hukuk hizmetleri, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülür.

(2) Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde kurulan hukuk hizmetleri başkanlıkları veya hukuk hizmetleri birimleri; başta ceza hukuku,  disiplin hukuku, idare hukuku, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere, nezdinde bulundukları kıt'a komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapar.

(3) Hukuk hizmetleri başkanlıklarında veya birimlerinde görev yapan subayların tüm işlemleri Bakanlıkça yürütülür.

Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleri;

a) Nezdinde kuruldukları komutanlık veya askeri kurum amirliğinde;

1) Komutan veya askerî kurum amirinin askeri hizmetlere ilişkin olarak gerekli gördükleri her türlü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandırmak,

2) Lüzum görülmesi halinde harekât, tatbikat ve manevra gibi faaliyetlerine iştirak etmek,

3) İhtiyaç duyulan hukuki konularda ders ve konferanslar vermek,

b) Üst yönetici veya birinci hukuk müşaviri tarafından temsil yetkisi verilmesi halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini Bakanlık adına yürütmek,

c) Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından Cumhuriyet Savcısının talebi halinde adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak adli işleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin denetimi

MADDE 7 – (1) Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin denetimi Bakanlık Askeri Adalet Teftiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Denetimler iki yılda bir yapılır. Ancak, Müsteşarın talimatıyla her zaman denetim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Temini

Kaynaklar

MADDE 8 – (1) Hukuk sınıfı subay ihtiyacı;

a) Muvazzaf subay veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu üsteğmen, yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde olanlar,

b) Kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitirenler,

arasından sağlanır.

Kaynaklardan yararlanma

MADDE 9 – (1) Kaynakların hangisinden ne şekilde ve ne oranda yararlanılacağı öncelikle Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığın hukuk hizmetlerinin ihtiyaçları, Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı ve Kuvvet Komutanlıklarının personel yetiştirme planları göz önünde tutularak Bakanlıkça tespit olunur.

Hukuk sınıfı subay adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 10 – (1) Hukuk sınıfına kabul olunabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak.

c) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak.

ç) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da  soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak.

e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

g) Meslek öncesi eğitimi başarıyla tamamlamış olmak.

Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf veya sözleşmeli subayların nitelikleri

MADDE 11 – (1) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf veya sözleşmeli subaylarda 10 uncu maddede düzenlenen niteliklere ilaveten ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Müracaat tarihinde üsteğmen ila binbaşı rütbelerinde olmak.

b) Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerinin not ortalamasının, sicil tam notunun yüzde doksan ve üzerinde olmak.

c) Birinci ve ikinci sicil amirlerince bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-A’daki örneğine uygun olarak düzenlenecek Hukuk Sınıfı Subay Adayları Muvazzaf Subaylar ve Sözleşmeli Subaylar İçin Nitelik Belgesi olumlu olmak.

ç) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak.

Dış kaynaktan temin edilecek hukuk fakültesi mezunlarının nitelikleri

MADDE 12 – (1) Hukuk fakültesi mezunlarında 10 uncu maddede düzenlenen niteliklere ilaveten ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.

b) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak.

c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olmak.

ç) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak.

d) Subay naspedilmek için 926 sayılı Kanunda yazılı diğer şartları taşıyor olmak.

Başvuru

MADDE 13 – (1) Hukuk sınıfı subay ihtiyacının belirlenmesi, kontenjan ve farklı kaynaklara göre duyurulması, başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili makamlarca yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir. Giriş sınavı ve ilgili diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce uygun araçlarla duyurulur.

Mülakat ve yazılı sınavlar

MADDE 14 – (1) Hukuk sınıfı subay adayları, hukuk fakültesi mezunları için öngörülen nitelikleri taşıyan istekliler arasından sınavla seçilir.

(2) Sınavlar Bakanlık Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır.

Mülakat heyeti

MADDE 15 – (1) Bakan tarafından belirlenecek mülakat heyeti beş kişiden oluşur. Üyelerden en az birisi Bakanlık hukuk hizmet birimlerinde görevli personel arasından seçilir.

Yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ile mülakat

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav; genel kültür-genel yetenek ve meslek bilgisi konularından oluşur.

(2) Genel kültür-genel yetenek soruları; Türkçe dilbilgisi (10 soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), uluslararası kuruluşlar (10 soru) ve matematik  (10 soru) konularından, meslek bilgisi soruları ise, Anayasa Hukuku (10 soru), Ceza Hukuku (5 soru), Ceza Muhakemesi Hukuku (5 soru), İdare Hukuku (10 soru), Askeri Ceza Hukuku (10 soru) , 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu (10 soru) ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu (10 soru) konularından seçilir.

(3) Sınavda genel kültür-genel yetenek bilgisi kırk, meslek bilgisi altmış not olmak üzere yüz tam not üzerinden değerlendirme yapılır. Test usulüyle yapılacak sınavda, genel kültür-genel yetenek testinden 40 ve meslek bilgisinden 60 soru sorulur.

(4) Sınavlara ilişkin genel hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Hukuk fakültesi mezunlarının yazılı sınav taban puanı 100 üzerinden 60'tır.  Yazılı sınavda, taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruların kabulü için çağrılır.

b) Başvurusu kabul edilen hukuk fakültesi mezunları, Bakanlık tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanacak fiziki yeterlilik testine tabi tutulur. Fiziki yeterlilik testinde başarılı olanlardan, yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun altı katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin çağrılır.

c) Mülakat yüz tam puan üzerinden ve adaylar, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, geçmişi, kişiliği, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi yönünden değerlendirilir. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu hesaplanır. Mülakat notu yetmiş ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

(5) Dış kaynaktan alınacaklar için; yazılı sınav notunun yüzde ellisi ile mülakat notunun yüzde ellisi hesaplanarak bu sayılar toplanmak suretiyle değerlendirme notu belirlenir.

(6) Muvazzaf ve sözleşmeli subaylardan alınacaklar için değerlendirme notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Yazılı sınav notunun yüzde ellisi, mülakat notunun yüzde ellisi hesaplanarak bu sayılar toplanır.

b) (a) bendi uyarınca hesaplanan toplama, sicil not ortalaması eklenir ve çıkan sayı ikiye bölünür.

c) (b) bendi uyarınca bulunan sayıya, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-B Mükâfat Puanları Çizelgesine göre hesap edilen puanlar eklenir.

ç) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-C Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı Disiplin Ceza Puanlarını Gösteren Çizelgesine göre hesap edilen toplam puanın 0,5 katsayısı ile çarpımı sonucu ceza puanı hesaplanır.

d) (c) bendi uyarınca hesaplanan sayıdan ceza puanı çıkarılmak suretiyle değerlendirme notu belirlenir.

(7) Hukuk fakültesinden mezun hukuk sınıfı subay adaylarının sicil not ortalaması, mükâfat ve ceza puanları ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Dış kaynaktan temin edilecek hukuk fakültesi mezunlarına ilişkin hükümler

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Öncesi Eğitimi

Genel hükümler

MADDE 18 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, Bakanlıkça meslek öncesi eğitime alınırlar.

(2) Bu eğitimler, Bakanlıkça talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin konuları, plan, program ve süreleri ile eğitimi verecek öğretim elemanları Bakanlık ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından birlikte belirlenir. Eğitimlerden Türkiye Adalet Akademisi tarafından hizmet ücreti alınmaz.

(3) Eğitimde başarı gösterenler Bakanlıkça hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan sözleşmeli subaylar, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle muvazzaf subaylığa geçirilirler.

(4) Başarı gösteremeyenlerden; muvazzaf veya sözleşmeli subay kaynağından alınanlar eski statü ve sınıflarına iade edilirler, sivil kaynaktan alınanlar ise istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

(5) Hukuk sınıfı subay meslek öncesi eğitim süresi Bakanlıkça belirlenir. Meslek öncesi eğitim süresi 2 aydan az olmamak üzere azami 1 yıldır. Sürenin kısaltılması konusunda Bakanlık yetkilidir.

Dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay naspedileceklerin nasıp işlemleri ve bunlara verilecek askeri eğitim

MADDE 19 – (1) Dış kaynaktan alınanlar, subay naspedilmeden önce ilgili kuvvet komutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar. Askeri eğitimin süresi altı ayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

Meslek öncesi eğitim konuları

MADDE 20 – (1) Hukuk sınıfı subaylar meslek öncesi eğitim için Genel Müdürlük emrine atanır ve başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda meslek öncesi eğitime alınırlar.

(2) Meslek öncesi eğitime alınanlar, Bakanlıkça talep edilmesi halinde, konuları, plan, program ve süreleri ile eğitimi verecek öğretim elemanları Bakanlık ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından birlikte belirlenerek Türkiye Adalet Akademisinde meslek öncesi eğitim programlarına katılırlar.

(3) Meslek öncesi eğitime alınanlar, eğitim süresi içinde Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde askeri hizmete ilişkin olarak resmi nitelikte kurs, seminer, sempozyumlara, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilebilir.

(4) Meslek öncesi eğitime alınanların eğitim yerlerinden hangilerinde, ne kadar süre ile eğitime alınacağı Bakanlıkça belirlenir.

(5) Meslek öncesi eğitimin kesintisiz yapılması esastır. Eğitime alınanlar, eğitim süresince yıllık mazeret/mazeret izni hariç kanuni izin kullanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Meslek İçi Eğitim

Genel hükümler

MADDE 21 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, Bakanlıkça meslek içi eğitime alınırlar.

(2) Bu eğitimler, Bakanlıkça talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından da verilebilir. Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin konu, plan,  program ve süreleri ile eğitimi verecek öğretim elemanları Bakanlık ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından birlikte belirlenir. Eğitimlerden Türkiye Adalet Akademisi tarafından hizmet ücreti alınmaz.

Meslek içi eğitimin amacı

MADDE 22 – (1) Meslek içi eğitimin amacı, hukuk sınıfı subayların;

a) Lisansüstü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferanslar ve benzeri yol ve yöntemlerle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlik ve liyakatlerini üstün dereceye ulaştırmak suretiyle mesleki gelişimlerini,

b) Kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerde uygun şekilde istifade etmelerini,

c) Temayüz ettikleri alan ve görevlerde, yetki ve sorumlulukları artacak şekilde görev yapmalarını,

sağlamaktır.

İlkeler

MADDE 23 – (1) Meslek içi eğitim; hukuk sınıfı subayların bilgi, yetenek, verimlilik ve deneyimlerini geliştirmek ve artırmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında; kurs, seminer, sempozyum, konferans, müşahede gezisi ve benzeri faaliyetler, lisansüstü eğitim, yabancı dil eğitimi, harekat, tatbikat ve manevralara katılma, görev başı eğitimi şeklinde, genel bir plan çerçevesinde, yıllık programlara dayalı olarak yapılır.

(2) Meslek içi eğitim, Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık hukuk hizmetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Meslek içi eğitimin yapılacağı yer ve bu eğitimde lüzum görülecek araç ve gereçler için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından yararlanılabilir.

Meslek içi eğitim devreleri

MADDE 24 – (1) Meslek içi eğitim devreleri Bakanlıkça belirlenir.

Genel eğitim planı

MADDE 25 – (1) Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak ve hukuk sınıfı subayların eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak en az beş yıl süreli genel eğitim planı hazırlanır.

(2) Genel eğitim planında, hukuk hizmetleri ile ilgili görevlerin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirtilir. Program, Bakan onayı ile kesinleşir. Kesinleşen program, yıllık eğitim ve öğrenim planlarına dâhil edilmek üzere ilgili makamlara gönderilir.

Yıllık eğitim programları

MADDE 26 – (1) Hukuk sınıfı subayların genel eğitim planı çerçevesinde, yurt içinde meslek içi eğitimleri amacıyla Bakanlıkça yıllık eğitim programı hazırlanır.

(2) Yıllık eğitim programlarında; program kapsamına alınanlar, eğitim görevlileri, eğitimin yeri, tarihi ve süresi ile uygulanacak eğitim şekli ve gerekli görülecek diğer konular belirtilir. Program, Müsteşar onayı ile kesinleşir. Yıllık eğitim programlarında yer alan konular hakkında; uygulama programları hazırlanır ve çalışmalar bu programa uygun olarak yürütülür.

(3) Genel Müdürlük, meslekle ilgili eserlerin basım, alım ve dağıtımını yaparak, dergi, broşür, duyuru ve açıklama yazıları yayımlayarak meslek içi eğitime yardımcı olur.

Eğitim görevlileri

MADDE 27 – (1) Meslek içi eğitimde;

a) Hukuk sınıfından ve ihtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenecek ilgili diğer sınıflardan subaylar,

b) Yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri,

c) Özel kanunlardaki hükümlere göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar,

görevlendirilebilir.

(2) Ayrıca yüksek yargı organları ve Anayasal kuruluşların başkan ve üyeleriyle, yabancı ülkelerden gelen bilim adamları ve uzmanlardan konferanslar, bildiriler verdirilmek suretiyle meslek içi eğitimde yararlanılabilir.

Yüksek yargı organlarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim

MADDE 28 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, yüksek yargı organlarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında meslekle ilgili konularda düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve sempozyumlara gönderilebilir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 29 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, görevlerinde daha yararlı olmaları amacıyla  Bakanlıkça lisansüstü eğitime gönderilebilir.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 30 – (1) Hukuk sınıfı subaylara, yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla, Silahlı Kuvvetler dil okullarından kontenjan ayrılır.

(2) Kontenjanlara bütün hukuk sınıfı subaylar müracaat edebilir.

Yurt dışında meslek içi eğitim

MADDE 31 – (1) Hukuk sınıfı subaylar, 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliği çerçevesinde yurt dışı meslek içi eğitim ve öğrenimine gönderilir. Yurt dışına gönderilecekler hukuk sınıfında 3 yıl başarıyla çalışmış olanlar arasından Bakanlıkça belirlenir.

Sonuç belgesi

MADDE 32 – (1) Meslek içi eğitime katılan personele bir belge veya sertifika verilir. Bir nüshası şahsi dosyasında muhafaza edilerek durum sicil kayıtlarına işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin Amirleri

Disiplin amirleri

MADDE 33 – (1) Nezdinde bulundukları komutan veya askeri kurum amiri 6413 sayılı Kanun kapsamında hukuk sınıfı subayların disiplin amiri değildir.

(2) Tugay, kolordu ve ordu (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlıkları nezdinde kurulu hukuk hizmetleri başkanlıkları veya hukuk hizmeti birimlerinde görevli olanlardan;

a) Hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amirinin disiplin amiri, başkanlık veya birimin nezdinde kurulu olduğu Komutanlığın bağlı olduğu Komutanlığın hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amiri, üst disiplin amirleri ise bağlı olunan komutanlığın bir üst komutanlığının hukuk hizmetleri başkanları veya hukuk hizmetleri,

b) Hukuk sınıfı subayların disiplin amiri, görevli olunan hukuk hizmetleri başkanlığı veya hukuk hizmetleri biriminin nezdinde kurulu olduğu Komutanlığın hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birimi amiri, üst disiplin amiri ise hukuk hizmetleri başkanlığı veya hukuk hizmetleri biriminin nezdinde kurulu olduğu Komutanlığın bağlı olduğu Komutanlığın hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri

birim amiridir.

(3) Hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amirinin; bir üst komutanlığın hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amiri ile aynı kıdemde olması ya da ondan kıdemli olması durumunda, hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amirinin disiplin amiri sırasıyla kıdemsiz olan hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amiri atlanmak suretiyle belirlenir.

(4) Kuvvet Komutanlıkları hukuk hizmetleri başkanlarının disiplin amiri kendisinden kıdemli olmak koşuluyla sırasıyla Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Bakandır. Kuvvet Komutanlıkları nezdinde kurulu hukuk hizmetleri başkanlıklarında görevli hukuk sınıfından olan subayların disiplin amiri Kuvvet Komutanlığı hukuk hizmetleri başkanı, üst disiplin amiri ise Genel Müdürdür.

(5) Bakanlık karargâhında görevli hukuk sınıfı subayların disiplin amiri bağlantısı, sicil amiri bağlantısına göre belirlenir.

(6) Genelkurmay Başkanlığı hukuk hizmetleri başkanının ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulu hukuk hizmetleri başkanlığında görevli hukuk sınıfı subayların disiplin amiri bağlantısı, sicil amiri bağlantısına göre belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Atanma, Sicil Üstleri ve İzinler

Atanma, yer değiştirme ve görevlendirme

MADDE 34 – (1) Hukuk sınıfına mensup subayların atanma, yer değiştirme ve görevlendirmeleri 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanmak suretiyle Bakanlıkça yapılır.

(2) Genelkurmay Hukuk Hizmetleri Başkanlığına atanması veya görevlendirilmesi yapılacaklar ile yer değiştirmesi yapılacaklar için Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.

Sicil üstleri

MADDE 35 – (1) Hukuk sınıfı subayların sicil üstleri kuruluş bağlantısına göre belirlenir ve sicil işlemleri bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmamak kaydıyla 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İzinler

MADDE 36 – (1) Hukuk sınıfı subaylara izinleri 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre sicil üstlerince verilir.

Nöbet hizmetleri

MADDE 37 – (1) Hukuk sınıfı subaylar nöbet hizmetine dâhil edilemezler ve kendi aralarında sınıf görevleri ile ilgili nöbet hizmetine girerler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık şartları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenecek sağlık şartları konusunda değişiklik yapılıncaya kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde askeri hâkimler için belirlenen sağlık şartları hukuk sınıfı subaylar için de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız