15 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30333

YÖNETMELİK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:

PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,”

“b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“ç) Faydalanıcı: Projesi desteklenmek üzere seçilen ve Kurum ile sözleşme imzalayan gerçek ya da tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon; Kurum Başkanının başkanlığında, asgarî daire başkanı düzeyinde olmak kaydıyla, Bakan tarafından farklı ana hizmet birimlerinden belirlenecek en fazla dört Bakanlık temsilcisi, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının birer daimî temsilcisinden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları;” ibaresi, “Komisyon üyelerinin görev süreleri;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Proje seçimi, Genel Koordinatörlük tarafından uygun başvuru listesinde yer alan projeler üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Programda belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda oluşan puanlar temel alınarak sıralama yapılır. Proje sıralamaları tedbir bazında yapılır.

(3) Toplam puanların eşit olması durumunda, eşit puanlı projeler kendi arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun prosedürlerinde belirtilen kriterlere göre sıralanır.

(4) Desteklenecek proje sayısı, desteklemeye ayrılmış olan bütçe ile sınırlıdır. Eğer desteklemeye ayrılmış bütçe kadar proje başvurusu yapılmazsa, artan destek miktarı bir sonraki destekleme bütçesine devredilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Desteklenmek üzere belirlenen asıl ve yedek projeler Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır.

(2) Desteklenmesine karar verilen ve reddedilecek projelerin başvuru sahiplerine ilgili bildirimler yapılır.

(3) Desteklenmesine karar verilen projelerin başvuru sahiplerine yapılacak bildirimler, sözleşme imzalanma sürecinin detaylarını da içerir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2008

27011