14 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30332

ANA STATÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 12.08.1993 tarih 93/4789 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu Kararı ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Bölge Müdürlüğü: TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak dağıtım şirketleri görev bölgelerinde faaliyet gösteren ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan birimi,

d) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

e) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

f) Elektrik Piyasası Kanunu: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

g) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

ğ) İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere 233 sayılı KHK’ya göre kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsünü,

h) İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

ı) İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri,

i) KHK: Kanun Hükmünde Kararnameyi,

j) Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

k) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

l) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

m) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

n) Teşekkül: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ),

o) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

ö) Tüzel kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, ithalatı, ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel hukuk tüzel kişilerini,

p) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu,

ifade eder.

Hukuki bünye

MADDE 5 – (1) Bu Ana Statü ile teşkil olunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Teşekkül); tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

(2) Teşekkül; 6446 sayılı Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.

(4) Teşekkülün sermayesi 22.000.000.000,00 TL olup tamamı Devlete aittir. Teşekkülün sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine YPK Kararı ile değiştirilir.

(5) Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Teşekkülün amacı ve faaliyet konuları

MADDE 6 – (1) Teşekkülün amacı; Devletin genel ekonomisine ve politikasına uygun olarak verilen görev ve/veya yetkiler kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde kontrolünü, denetimini, proje onay ve tesis kabulünü, kamulaştırma işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme hakkını devretmektir.

(2) Teşekkül, bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

a) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik dağıtım tesisleri için gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak,

b) Genel aydınlatma ile ilgili verilen görevleri yapmak,

c) Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek denetim görevlerini bedeli karşılığında yapmak,

ç) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından devralınıp işletilen dağıtım bölgeleri dâhilinde dağıtım tesislerinin maliki sıfatıyla, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile belirlenen esaslara göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

d) Dağıtım şirketlerinin operasyonel şebeke ve yatırım faaliyetlerini; gereklilik, öncelik ve karakteristik yönünden denetleme ile ilgili işlemleri yapmak,

e) Gerektiğinde ve/veya görev verildiğinde yurt içi ve/veya yurt dışında elektrik dağıtım faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,

f) Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yeni performans kriterleri belirlemek,

g) Proje kontrol ve onay, geçici ve kesin kabul işlemleri vb. konuları bedeli karşılığında yapmak,

ğ) 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği kapsamında verilecek görevleri yapmak,

h) Laboratuvar ve eğitim tesisleri kurmak, dağıtım şebekesinde kullanılacak malzeme ve teçhizatın şartnamelerini hazırlamak, şebekede kullanılacak malzeme veya teçhizatın uygunluk değerlendirmesine ilişkin belgelendirme sürecini yürütmek ve tüm bunlarla ilgili belge/sertifika verme işlemlerini yapmak,

ı) Yurt içi ve yurt dışında şirket kurmak, şirkete ortak olmak veya şirketlerle işbirliği yapmak,

i) Ulusal ve uluslararası dağıtım şirketlerine enerji danışmanlığı ve mühendislik faaliyetleri yapmak,

j) Faaliyetleri ile ilgili belgeler/sertifikalar ve lisanslar almak ve/veya vermek,

k) Ulusal ve uluslararası alanda kamuya ve özel sektöre her türlü eğitimleri vermek ve belgelendirmek, sertifika, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili hizmet alımı yapmak,

l) Dağıtım şirketlerinin talep etmesi halinde bedeli karşılığında her türlü destek hizmetini vermek,

m) Enerji sektöründe oluşan yıllık verileri değerlendirerek, yıllık veri ve istatistik kitabını hazırlamak,

n) Birim fiyat kitabını hazırlamak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapmak ve yaptırmak, buna bağlı olarak, tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlamak,

ö) Faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri yapmak,

p) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut ve ileride doğabilecek, e-Devlet uygulamalarıyla da doğrudan ilgili bulunan Bilgi Teknoloji  (BT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) ile ilgili her türlü siber güvenlik, sistem, yazılım, donanım, cihaz, lisans, patent, hak, proje ve benzeri diğer çalışmalarının yapılması/yaptırılması ve bunlarla ilgili bedeli mukabili kullandırılması,

r) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek,

s) Faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yurt içi imkânlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek,

ş) Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkuller ile her türlü ayni ve fikri hakları tasarruf etmek, menkul ve gayrimenkul satmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek,

t) Dağıtım varlıklarının sigortalanması ve güvence altına alınması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

u) Faaliyetlerini gerçekleştirirken hizmet alımı yapmak,

ü) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile verilen ve verilecek olan diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek,

v) Faaliyetlerinin gerektirdiği diğer mevzuattan kaynaklanan işleri yapmak.

(3) Teşekkül yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya merkez ve bağlı şirket, bölge müdürlükleri veya belirlenecek diğer birimler eliyle yapabilir ve/veya üçüncü şahıslar aracılığı ile yerine getirir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki yapılan faaliyetler için bedel alınması uygulaması 2019 yılı başından itibaren başlar.

İKİNCİ KISIM

Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Teşekkül

Teşekkülün organları

MADDE 7 – (1) Teşekkülün organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Teşekkül yönetim kurulu  

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşur.

(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, ikisi teşekkül Genel Müdür Yardımcıları arasından Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

(4) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

(5) Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Teşekkül yönetim kurulunun toplanması

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu  kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı yapılması Başkanın talebi veya en az iki üyenin ortaklaşa verdikleri yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu,  önceden karar alınmak suretiyle başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Teşekkülün Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Teşekkül, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.  Yapılacak toplantılarda Teşekkül ana statüsünün bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(5) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(6) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

(7) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyeleri, varsa mazeretlerini toplantıdan önce Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ardarda iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam dört toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine 233 sayılı KHK hükümlerine göre atama yapılır.

(8) Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(9) Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

(10) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

Teşekkül Genel Müdürlüğü

MADDE 10 – (1) Teşekkül Genel Müdürlüğü;

a) Genel Müdür,

b) Genel Müdür Yardımcıları,

c) Ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur.

Teşekkül Genel Müdürü

MADDE 11 – (1) Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları

MADDE 12 – (1) Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkülün en çok 5 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

(3) Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

(4) Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının sayısı YPK Kararı ile değiştirilebilir.

Teşekkül birimleri

MADDE 13 – (1) 233 ve 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri kapsamında Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Daire Başkanlığı seviyesinin altındaki tüm kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün Oluru ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.  Anılan kademelere yapılacak atamalar da aynı usulle gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

MADDE 14 – (1) Müesseselerin, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin kurulması, kaldırılması, nitelikleri ve sair uygulanacak hükümler hakkında 233 ve 399 sayılı KHK ile Teşekkül Ana Statüsü, Bağlı Ortaklık/İştirak Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

MADDE 15 – (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı usul ve esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Teşekkül Bağlı Ortaklıkları da kapsayan Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programını 233 sayılı KHK hükümlerine göre hazırlayarak Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına sunar.

(4) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her bir hesap dönemi için Yıllık Genel Yatırım ve Finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanır.

(5) Yıllık Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

(6) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

(7) Teşekkül, yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları; Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve bu kapsamdaki diğer plan ve programlara göre yaparak, projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri de ekleyerek, süresi içinde ilgili kuruluşlara gönderir.

(8) Teşekkül, Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 16 – (1) Teşekkül, Müessese ve  Bağlı Ortaklık personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu üyesi ve Tasfiye Kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanır. Ana statü değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni personel istihdamında 399 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler

MADDE 17 – (1) Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ arasındaki mali, idari ve teknik konulardaki ilişkiler, teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinasyonunda düzenleyecekleri protokol esasları dâhilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık çıkması halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerlidir.

(2) Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Kaldırılan hükümler

MADDE 18 – (1) Bu Ana Statünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 19.12.2016 tarih 9222 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Ana Sözleşmesi yürürlükten kaldırılmıştır.

KHK’nın uygulanması

MADDE 19 – (1) Bu Ana Statüde hüküm bulunmayan hususlarda 233 ve 399 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Ana Statü Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür.