13 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30331

TEBLİĞ

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2018 YILINDA UYGULANACAK

ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2018/1)’in 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türk Patent ve Marka Kurumunun, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA) olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin olarak Kuruma ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen ücretlerdir. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödenecek ücretlere KDV dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işlemleri ve sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt” ibaresi ile aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “DİĞER İŞLEMLER” başlıklı 6 sayılı cetvelin 5.05.01 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.