13 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30331

TBMM KARARI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ

HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE MÜCADELE AMACIYLA

YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI ÇABALARA DESTEK VERMEK ÜZERE; GEREĞİ,

KAPSAMI, ZAMANI VE SÜRESİ HÜKÜMETÇE BELİRLENECEK ŞEKİLDE

ADEN KÖRFEZİ, SOMALİ KARASULARI VE AÇIKLARI, ARAP DENİZİ VE

MÜCAVİR BÖLGELERDE GÖREVLENDİRİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ

GEREKLİ DÜZENLEMELERİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENECEK

ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

10/2/2009 TARİHLİ VE 934 SAYILI KARARI İLE HÜKÜMETE VERİLEN VE

SON OLARAK 8/2/2017 TARİHLİ VE 1136 SAYILI KARAR İLE BİR YIL

UZATILAN İZİN SÜRESİNİN ANAYASANIN 92 NCİ MADDESİ

UYARINCA 10/2/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL

DAHA UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1179                                                                                                 Karar Tarihi: 07.02.2018

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare 2/2/2010 tarihli ve 956 sayılı, 7/2/2011 tarihli ve 984 sayılı, 25/1/2012 tarihli ve 1008 sayılı, 5/2/2013 tarihli ve 1031 sayılı, 16/1/2014 tarihli ve 1054 sayılı, 3/2/2015 tarihli ve 1082 sayılı, 9/2/2016 tarihli ve 1107 sayılı ve 8/2/2017 tarihli ve 1136 sayılı kararları ile birer yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticarî gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması sağlanmış, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BMGK’nın ilgili kararlarının süresi son olarak 7/11/2017 tarihli ve 2383 sayılı Kararla bir yıl daha uzatılmıştır.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 8/2/2017 tarihli ve 1136 sayılı Karar ile 10/2/2017 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, 10/2/2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmelerine ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için izin verilmesine Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 7/2/2018 tarihli 56’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.