12 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30330

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami süre sonu ek sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen sürelerde mezun olamayanlardan, gerekli şartları sağlayanlara verilen sınav hakkını,

c) Ek sınav: Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olanlara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara verilen sınav hakkını,

ç) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) İş yeri uygulama eğitimi: Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları bilgi ve becerileri kullanarak öğrenim gördükleri alanlar ile ilgili iş yerlerindeki uygulama ve süreçler hakkında deneyim kazanması amacıyla organize edilen uygulamalı eğitimi,

e) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi hariç, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerileri ve Senatonun kararı ile en geç Mayıs ayı sonuna kadar belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla örgün (birinci ve ikinci öğretim), dışarıdan, yaygın, açıköğretim, uzaktan öğretim programları uygulanır ve yaz okulu açılabilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim esasları Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitimöğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak gerekli hallerde yıllık olarak da düzenlenebilir.

(4) Zorunlu hallerde ilgili birim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü

MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süre sonu ek sınavlarına girmeye hak kazanan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki azami süre sonu ek sınav hakkı verilir. Azami süre sonu ek sınavından alınan not, o ders için başarı notu yerine geçer. Azami süre sonu ek sınavlarında öğretim elemanı harf notunu kendisi belirler.

(4) Azami süre sonu ek sınavları sonunda, mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Azami süre sonu ek sınavları sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve/veya alıpta derse devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, en fazla beş veya en az iki derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

(6) Azami süre sonu ek sınavları sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan gerekli bütün şartları sağladıkları halde mezun olabilmek için 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğencilere, genel not ortalamalarını yükseltmek için öğretim planında yeralan derslerin içerisinden diledikleri kadar dersten sınırsız azami süre sonu ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

(8) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girecekleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vaz geçmiş sayılır.

(9) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süreler sonunda ara sınav veya yılsonu sınavı yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınavdan başarılı olan öğrencilerin kaydı yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldığı yerden devam ederler.

(10) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 10 – (1)  Bulundukları  sınıf  itibarı  ile  ilk  %10’a  giren  öğrencilere ilişkin usul ve esaslar  Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yerleştirilen öğrenciler ile özel yetenek sınavı ile kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı yapılır. Ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(2) ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen özel koşullarla öğrenci alan bölümlere kayıt yaptıracak öğrencilerin, kılavuzun açıklamalar kısmında yer alan belgeleri teslim etmeleri halinde kaydı yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri YÖK ve Senato kararları ile düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Her öğrenci, her yarıyıl belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve ders seçimini yaparak kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri, ilgili kayıt dönemlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içerisinde ilgili birime bildirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde yapılacak talepler ile ilgili karar ilgili birim yönetim kurulunca verilir.

(3) Kayıt yenileme süresi her öğretim yarıyılı/yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür. Bu süre içinde ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemeyen veya istenen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara alınmaz.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenir ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 15 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar

MADDE 16 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar, 20/10/2014 tarihli ve 29151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür.

Çift anadal ve yan dal

MADDE 17 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde ya da farklı akademik birimler arasında yapılacak çift anadal ve yan dal uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı belirlenirken; YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutulur. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak bölüm kurulunun önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır.

(2) Bir ön koşullu dersin alınabilmesi için, bu dersin ön koşulu olan dersin başarılmış olması gerekir. Ön koşullu dersler bölüm kurulu tarafından ilgili birim kuruluna önerilir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.

(3) Öğretim programlarının yükü AKTS kredi sistemi ile belirlenir.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün bölümlerde/programlarda zorunlu olarak okutulur. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.

(5) İş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu olarak okutulur. Bu dersin esasları Senato tarafından belirlenir.

Ders alma

MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik ortamda yapar. Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai onaylama öğrenci tarafından yapılır.

(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk haftası içinde kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını sildirebilir veya yeni ders ekleyebilir.

(3) Öğrencilerin her yarıyılda alabilecekleri ders yükü toplamı, ara sınıf öğrencileri için en fazla 40 AKTS, son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS’dir.

(4) Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 3,00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders alabilirler.

(5) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler; bir üst sınıftan ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız oldukları dersleri, hiç almadıkları dersleri, istemeleri halinde başarılı ve koşullu başarılı oldukları dersleri ders alma limitleri dahilinde tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile dördüncü yarıyıl GANO’larını 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. İlgili bölüm/program kurulunun teklifi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun uygun gördüğü proje, tasarım, uygulama, bitirme tezi gibi dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu ders/dersler yerine, ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen eşdeğer ders/dersleri alır veya bu ders/derslerden muaf sayılır. Bu durumda öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan AKTS kredisinde meydana gelebilecek eksiklik, fazladan alınacak seçmeli ders/dersler ile tamamlanır.

(8) Öğrenciler alıp başarısız oldukları seçmeli ders/dersler yerine, aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek diğer seçmeli ders/dersleri alır.

(9) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu toplama; anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.

(11) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; derslerin devamını vermek öğrencinin sorumluluğundadır. Birinci öğretim öğrencileri çakışan derslerini istediği takdirde birinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de ders çakışması durumunda ikinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa birinci öğretimden alabilirler.

(12) Öğrenciler; alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir. Mezun aşamasına gelmiş fakat mezuniyeti henüz ilgili birim yönetim kurulunca onaylanmamış öğrenciler GANO’larını artırmak amacıyla yaz okulundan ders alabilirler. Öğrencilerin, bu taleplerini mezuniyet onayı yapılmadan önce ilgili birime dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Yaz okulunda alınan son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.

Dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden aşağıda belirtilen şekilde çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi eğitim-öğretim dönemi başından itibaren üç hafta içinde yapılabilir. Dersten çekilme işlemi öğrenci tarafından sistem üzerinden yapılır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla bir dersten çekilebilir. İlk iki yarıyıl derslerinden dersten çekilme işlemi yapılamaz.

b) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılmış derslerden, dersten çekilme işlemi yapılamaz. Öğrencinin çekildiği dersler, transkriptinde (I) harfi ile gösterilir. Bu dersler not ortalama hesabına katılmaz.

Ders planı

MADDE 22 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanır. İlgili bölüm kurulu kararı ile onaylanan ders planı, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders planında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğrenme çıktıları, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3) Her dersten öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ve final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından belirtilir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye bir danışman görevlendirilir.

(2) Danışmanın görevleri Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer edilebilir. Transfer işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvurular kayıt olunan yarıyılın kayıt yenileme süresi bitimine kadardır. Transfer başvuruları sadece bir defa yapılır. Hazırlık sınıfına başlayacak öğrenciler, yatay geçişle gelenler hariç, hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra başvuru yapabilirler.

(3) İlgili birim yönetim kurulu aynı yarıyılın ders ekleme-silme tarihi bitimine kadar transfer başvurularını karara bağlar. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yapılır.

(4) Transfer edilen derslerde Üniversitenin ilgili biriminin eşdeğer derslerdeki AKTS kredisi esas alınır.

(5) Öğrencinin ders muafiyetine, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(6) Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile uygun yarıyıla intibakı yapılır. Bu durumdaki öğrenci sadece intibakının yapıldığı dönem ve alt dönemdeki dersleri alır.

(7) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, uyum esasları ile birlikte ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilgili birimdeki tüm öğrencilere uygulanır.

(8) Her eğitim-öğretim yılının başında, Senatoca belirlenen derslerden muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavı açılan derslerden 65 veya üstü not alan öğrenciler muaf sayılırlar. Muafiyet sınavı sonucunda alınan sayısal notun harf notu karşılığı Senato tarafından belirlenir. Belirlenen harf notu öğrencinin başarı notu olarak transkriptine yansıtılır ve not ortalamasına katılır. Muafiyet sınavı sonucunda muaf olunan dersleri, öğrenciler not yükseltmek amacıyla isterlerse tekrar alabilirler.

Stajlar

MADDE 25 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde staj uygulamaları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final veya bütünleme sınavlarına alınmazlar. Öğretim elemanı öğrencinin devam durumunu en geç final sınavından önce açıklar.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Öğrenciler devamsız (DZ) derecesi alarak başarısız oldukları derslere birinci fıkrada belirtilen şartlara göre devam etmek zorundadırlar.

(4) Daha önceki dönemlerde alınarak koşullu başarılı ya da başarılı olunan dersin, not yükseltmek amacıyla tekrar alınması durumunda devam şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve azami süre sonu ek sınavından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu tarafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir. Uzaktan eğitim programlarında final veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı en fazla %80 olacak şekilde belirlenir.

(4) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten sıfır (0) not almış sayılır.

(5) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeret süreleri içerisinde girdikleri sınavları iptal edilir.

(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilir.

(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından ilgili dönem sonunda tutanak ile ilgili birime teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(9) Final sınavına girme şartını yerine getiren ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları hesaplanır.

(10) Final, bütünleme, mazeret, ek sınav ve azami süre sonu ek sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

(11) Sınav esnasında ya da sınav kağıdının incelenmesi sırasında, kopya çektiği, kopya çektirdiği, kopya çekilmesine yardım ettiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenci hakkında tutanak düzenlenir ve sınav notu 0 (sıfır) olarak sisteme girilir. Hakkında tutanak düzenlenen öğrenciye 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarı notu değerlendirmeleri

MADDE 28 – (1) Lisans ve önlisans eğitim-öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve final veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri, katsayıları, tanımları ile bu notlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Başarı değerlendirmesi         Harfli başarı notu      Başarı katsayısı

Pekiyi                                              AA                          4,00

İyiPekiyi                                         BA                          3,50

İyi                                                    BB                          3,00

Ortaİyi                                            CB                          2,50

Orta                                                 CC                          2,00

OrtaGeçer                                       DC                          1,50

Geçer                                               DD                          1,00

Başarısız                                          FD                          0,50

Başarısız                                          FF                           0,00

b) Ayrıca;

1) Devam ediyor: DE,

2) Eksik: E,

3) Geçti: G,

4) Kaldı: K,

5) Muaf: M,

6) Devamsız: DZ,

7) Dersten çekilme: I,

harf notu ile ifade edilir.

c) Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu dersler ilk değer olarak doğrudan DE notu ile ifade edilir. Dersin öğretim elemanı tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde DE notu geçerli olur. DE notu, bu aşamada toplam kredi ve GANO hesabına katılmaz.

ç) E notu; proje, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve benzeri çalışmalarda, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde; bu öğrenci onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not alır. Aksi halde E notu re’sen FF veya K notuna dönüştürülür.

d) G notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

e) M notu, öğrencilerin daha önce muaf oldukları ve ortalamaya katılmayan dersleri ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından programdan kaldırılan derslerden muaf edilen öğrenciler ve engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan ve bu engelinin ilgili dersin başarı ile yürütülmesinde sorun oluşturacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için verilir.

f) K notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) DE, E, G, M ve K notları not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

ğ) AA, BA, BB, CB, CC, G ve M başarılı harf notlarıdır.

h) DC ve DD koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’ su en az 2,00 olan öğrenciler DC ve DD notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle DC ve DD olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2,00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

ı) FD, FF, DZ ve K başarısız harf notlarıdır.

i) I notu not ortalaması hesabına katılmaz.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 29 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve GANO hesaplanarak belirlenir. Hesaplamalarda AKTS kredileri dikkate alınır.

(2) YANO; o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır.

(3) GANO, öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. GANO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ek sınavlar

MADDE 31 – (1) Bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

(2) Son dönemde FF veya FD almadıkları halde GANO’su 2,00’ın altına düşen öğrencilere, DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı verilir.

(3) Ek sınavlardan alınan notlar o ders için başarı notu yerine geçer.

(4) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.

İş yeri uygulama eğitimi

MADDE 32 – (1) İş yeri uygulama eğitiminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması.

c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi.

ç) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı verilir.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde başvuru yaparak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine ara verebilirler.

(2) Öğrenime ara verme izni en az bir, en çok iki yarıyıl için verilebilir. Toplam öğrenime ara verme izni azami öğrenim süresinin yarısını geçemez. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Askerlik hizmetini ifa eden/edecek öğrenciler, kendi birimlerine başvurmaları halinde askerlik süresi boyunca öğrenime ara vermiş sayılırlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenime ara verme izni en az bir eğitim öğretim yılı için verilebilir. Bu öğrencilerin bir yarıyıl öğrenime ara verme izin talepleri dikkate alınmaz.

Disiplin işleri

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 36 – (1) Kayıtlı olduğu programdaki almakla yükümlü olduğu bütün ders ve çalışmalardan başarılı olan ve lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde 120 AKTS kredisini tamamlayan ve GANO'su en az 2,00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri başarı ile tamamlaması, ilk iki yıl GANO’sunun en az 2,00 olması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.

(3) Disiplin cezası almamış ve GANO’su 3,00-3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere ilgili birim tarafından onur belgesi verilir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma tarihidir.

(5) Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Diploma, mezunun kendisine, kanuni temsilcisine ya da noterden vekâlet verdiği vekiline verilir.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını üst dönemden ders alma ve yaz okulunda kredi tamamlama şeklinde sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 37 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinerek birimiyle ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alması.

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek için başvurması.

(2) Öğrencinin, ilgili birim yönetim kurulunca karar verilmesi ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin yükseköğretim kurumlarında aynı anda örgün iki önlisans veya lisans programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi veya başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmak istemesi durumunda kaydı silinir.

Engellilik durumu

MADDE 38 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır, eşdeğer ders yoksa M notu verilir.

(2) Engelli öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi hükümlerine göre, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğrenimine devam eden tüm öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.