12 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30330

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlardan enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilmeyenler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla ilgili enstitü müdürlüğüne Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tarihinde başvurur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, yerel kredi değeri ve niteliği ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bir yarıyılda açılacak dersler, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ders programları ve bu hususlarda yapılacak olan değişiklikler EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, kayıt dondurulma talep edilen döneme öğrencinin ders kaydı yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunması gerekir. Belgelendirilen ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB/EASDB onayı ile şartlı başarılı veya başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman tarafından yapılır ve enstitü müdürlüğüne EABDB/EASDB tarafından yazı ile bilgi verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci hazırladığı seminerini derslerin son gününe kadar danışman tarafından belirlenen, danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından bütünleme sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir.  Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan ve genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli proje teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini derslerin son gününe kadar danışman tarafından belirlenen, danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından bütünleme sınavlarının son gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez önerisi kabul edilen ve ilgili yarıyılda ders kaydı yapan öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak belirlenir. TİK tarafından veya öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde tez izleme toplantısı yapılmadığında enstitü yönetim kurulu kararı ile üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

“(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir. Ancak, üç TİK sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl TİK raporu sunmak zorundadır. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Ciltli tezlerin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir.  Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin işleri ve tebligat

MADDE 53 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından e-posta, kısa mesaj, kurumsal internet sayfası, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılan tüm duyurular ve ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen iletişim bilgileri kullanılır. Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı ve ilgili mevzuata göre öğrencilik hakkı kazanan doktora programı öğrencilerinin, yeterlik sınavına başvurabilmeleri için kayıtlı oldukları programın asgari yabancı dil puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

(9) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrenciler için, 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 30 AKTS ders yükü, en fazla 30 AKTS artırılabilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2017

30125