11 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30329

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İMAM MATÜRÎDÎ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SÜMAMER): Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; İslam’ın sahih itikadını akıl-vahiy dengesinde sistematik hale getiren İmam Matürîdî üzerine araştırmalar yapmak, bu konu üzerine yapılan bilimsel araştırmalara ve kurslara destek vermek, İmam Matürîdî üzerine yayınlar yapmak ve böylece fikri ve itikadi alanlardaki problemlere çözümler üretmek, İmam Matürîdî ve fikirlerinin tanıtılmasında ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemiz ve bölgemiz başta olmak üzere uluslararası alanda İmam Matürîdî ve fikirlerini tanıtmak.

b) İmam Matürîdî ve fikirlerini bilimsel tartışma ve iş birliği ortamı içinde değerlendirmek.

c) İmam Matürîdî ve Matürîdîlik üzerine yapılan yerli ve yabancı yayınları incelemek ve değerlendirmek, yapılan inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınlar, raporlar ve notlar hazırlamak.

ç) İmam Matürîdî ve Matürîdîlik hususunda küresel ya da bölgesel kapsamlı araştırmalar yaparak, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

d) İmam Matürîdî ve Matürîdîlik üzerine konferans, seminer, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve Üniversite dışında yapılan bu tür faaliyetlere imkanlar ölçüsünde katılmak.

e) Faaliyetlerin yürütülmesinde, akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve basın yayın organları ile temas kurmak, geliştirmek, ihtiyaç duyulan hallerde, Üniversite dışında yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırmak.

f) Faaliyetlerin yürütülmesinde Üniversitenin ilgili birimleriyle eşgüdüm içinde bulunmak ve bilgi alış-verişi yapmak.

g) Kitap, dergi, bülten, çalışma raporu ve benzeri yayımlar yaparak Merkezin amaçları kapsamında lisans ve lisansüstü eğitime katkıda bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla iş birliği yapmak, araştırma projeleri ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir ya da iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin amaçlarına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin etkin biçimde çalışmasını sağlayacak kararları almak ve uygulamak.

c) Çalışma gruplarının ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmasını ve çalışmaları için uygun koşulları sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez, kuruluş ve bilim insanlarıyla iş birliği yaparak projeler hayata geçirmek ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak.

e) Küresel ve yerel gelişmeleri takip ederek gerekli analizlerin yapılmasını, gelişmeler ya da değişimler halinde Merkezin faaliyet alanları hususunda atılacak adımların belirlenmesini sağlamak.

f) Her ayın sonunda hazırlanan raporları ayrıntılı olarak ve yazılı ortamda Rektöre sunmak.

g) Her yılın Aralık ayının ilk yirmi bir günü içinde yapılan araştırmalar ve alınan kararlar hakkında rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek.

h) Merkezin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ı) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Müdür ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üyeler olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Görevi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kuruluna Rektör, bulunmadığı durumlarda ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda belirlenecek kararları incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak.

b) Araştırma, seminer, kurs, toplantı, konferans ve yayın düzenlenmesine ilişkin karar almak.

c) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş belirtmek, uygulamaları izlemek, denetlemek ve onaylamak.

ç) Her ayın sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin kendi alanlarına ilişkin değerlendirmelerini de içeren Merkezin faaliyetleri hakkında rapor hazırlamak.

d) Çalışma gruplarının faaliyetlerini değerlendirmek ve onaylamak.

e) Uluslararası iş birliklerine ilişkin rapor istemek, görüş belirtmek ve değerlendirmek.

f) Her yıl sonunda Merkezin aldığı kararları incelemek, araştırmaları değerlendirmek ve yıl sonu faaliyet raporunu onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen Merkezin amaçları ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından ve diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri arasından görevlendirilen on beş üye ile Rektör ve Müdür tarafından yurt dışı üniversitelerden önerilen beş üye olmak üzere en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir. Danışma Kurulu üç ayda bir Müdürün çağrısıyla ve Rektör ya da onun görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Müdür önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl süre için oluşturulur. Çalışma grubu sorumlusu Müdür tarafından belirlenir.

(2) Çalışma grupları aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Kendi çalışma alanına göre yapılacakları içeren bir araştırma önerisi hazırlamak.

b) Her bir çalışma için yapılan araştırmaların tüm aşamalarına ilişkin rapor hazırlamak ve Müdüre yazılı olarak sunmak.

c) Çalışma alanında ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve bu değişme ve gelişmelere göre çalışmalar yapmak.

ç) Her ay sonunda yapılan faaliyetlerin sonuçlarını yazılı olarak Müdüre sunmak.

d) Ulusal ya da uluslararası üniversiteler, resmi kurumlar, bilim ve düşünce kuruluşları ile yapılacak anlaşma ve çalışmalarda Müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.