11 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30329

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSÜ-TÜRKMER): İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek, uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak,  gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak ve Merkeze başvuran öğrencilerin Türkçe yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla sınav yaparak başka kurumlar nezdinde de geçerli olacak sınav sonuç belgesi verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi yapmak, bu amaçla yurt içinde ve dışında şubeler açmak, böylece yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan Türk uyruklulara ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek.

b) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

ç) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.

d) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Uluslararası Programlar Direktörü ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun sekretaryası Üniversitenin Uluslararası Programlar Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Mütevelli Heyeti, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.