11 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30329

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2017 tarihli ve 29985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uluslararası öğrenciler

MADDE 15 – (1) Uluslararası öğrenci adaylarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebinin ilgili yarıyıl başladıktan sonra en geç dördüncü haftanın sonuna kadar yapılması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına gerekçeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen ve emekli olan öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili anabilim/anasanat dalının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.”

“(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tarafından yapılır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dallarında tam zamanlı görevli en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman atama usullerine uygun olarak enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları doktora programlarında öğretim üyelerinin başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması şartı aranmaz.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, uzmanlık alanı, tez konusu veya yöntemi ile ilgili olan ve bu alanda çalışmaları bulunan ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının ikinci tez danışmanı atanmasına ilişkin gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tarafından yapılır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına gerekçeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen ve emekli olan öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili anabilim/anasanat dalının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından kabul edilen imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 15 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/2/2017

29985