11 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30329

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜ-YÖRKAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Türk toplumunun önemli yapı taşlarından birisi olan yörükleri tarihi süreç içerisinde her bakımdan tüm yönleri ile disiplinler arası bir yaklaşımla araştırıp, yörük kültürüne dair bütün unsurları ortaya koymak, bunları kayıt altına alıp korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Yörüklerle ilgili arşiv vesikalarına dayalı tarihi araştırmalar yanında sosyolojik, edebi, kültürel ve sanatsal alanlarda farklı disiplinlerde ve aynı zamanda disiplinler arası araştırmalar yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası boyutta benzer unsurlar üzerinde araştırma yapan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Yörük kültürü alanındaki arşiv malzemelerini ve yapılan çalışmaları toplayıp arşiv-kütüphane oluşturmak ve eksik kalan alanlarda çalışmalar yapmak.

ç) Türk dünyasındaki konargöçerler ile yörükleri her yönüyle karşılaştırıp benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak.

d) Yörük kültürüne ait her türlü malzemeyi toplamak, kayıt altına almak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için alan çalışmaları yapmak.

e) Yörük kültürünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla konferanslar, kongreler, bilimsel toplantılar, paneller, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası boyutta benzer amaçlarla kurulmuş merkezler yanında üniversiteler ve enstitülerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

g) Ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarında yörüklerle ilgili programlar düzenlenmesine katkıda bulunmak ve danışmanlık yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerde yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan ve yapmak isteyen araştırmacılarla iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak.

h) Yörükler ve yörük kültürüne dair süreli ve süresiz yayın etkinliklerinde bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun olan diğer çalışmaları 2547 sayılı Kanuna göre yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin yörükler ile ilgili çalışma alanını kapsayan tarih, edebiyat, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında araştırma yapan ve Merkezin çalışma alanlarında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin personel ihtiyacı ile her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda yapılan ulusal ve uluslararası etkinliklere Merkezi temsilen katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek. 

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası alanda benzer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

f) Merkezin sürekli olarak gelişmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  Müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık programı hazırlamak, uygulamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde bilimsel ve kültürel çalışma grupları oluşturmak.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama alanlarındaki projeleri, eğitim programlarını planlamak ve değerlendirmek.

d) Üniversite içerisinde ve dışında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmış olan deneyimli kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile belirlenen beş kişiden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez ve gerekli gördüğü durumlarda toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Donanım ve demirbaş

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.