11 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30329

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü öğretimde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim-öğretim yılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Trakya Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilimsel değerlendirme: Yazılı, sözlü, yetenek-yeterlik sınavı ve benzeri değerlendirmeyi,

f) Dönem: Eğitim ve öğretim yılının her bir yarıyılını,

g) Enstitü: Trakya Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Müdür: Trakya Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

n) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

o) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin tamamı veya bir kısmı belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Öğrencinin teklifi, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda tez, eğitimin yapıldığı yabancı dilde hazırlanır. Yabancı dilde yazılan tezlerde, Türkçe tez başlığı ve tez özeti de yer alır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların eğitim-öğretim süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre ile kayıt dondurma süreleri programın süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Değişim programları ile ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen dönemler programın süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm dönemler programın süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

Lisansüstü program

MADDE 7 – (1) Birinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programların açılması veya değişiklik önerileri, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri; YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, yeni açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak dersler, kredi ile AKTS miktarları, zorunlu veya seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(3) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi, programda görev alacak öğretim üyeleri tarafından; birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise programda görev alacak öğretim üyeleri ve ilgili enstitülerin müdürleri tarafından birlikte yapılır. Bu programların açılması ilgili enstitü kurullarının olumlu görüşü, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(4) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

(5) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları açılabilir. Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ve uzaktan eğitime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen şekliyle uygulanır.

(6) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler.

Lisansüstü programlara ilan, başvuru, kayıt ve kabul

MADDE 9 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından her akademik yarıyıl başında ilan edilir.

(3) İlanda Türk uyruklu ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir.

(4) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve ilgili enstitünün belirttiği şekilde şahsen veya öğrencinin vekili tarafından, posta veya elektronik ortamda istenilen belgelerle birlikte ilgili müdürlüğe yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanmış örneği kabul edilir.

(5) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(6) Aday öğrencilerin değerlendirilmelerinde bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile düzenlenir. Öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

(7) Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavında adayın; alana ilişkin temel alan bilgisi, akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bilimsel değerlendirmenin sözlü yapılması durumunda, sınava giren öğrencilere sorulan sorular raportör tarafından yazılı olarak kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları öğrenci ve jüri üyeleri tarafından imzalanır, tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınır ve puan verilerek enstitüye gönderilir. Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez.

(8) Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavları ve değerlendirmeleri, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(9) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen muadili bir puan almış olmaları gerekir. Yabancı dil puanını belgeleyemeyen yabancı uyruklu adayların Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil muafiyet dil ölçme sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans ve/veya yüksek lisanslarını İngilizce eğitim veren programlardan tamamlayan öğrencilerden yabancı dil sınav sonuç belgesi aranmaz.

(10) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlardan, üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından açılan Türkçe dil kursuna katılma ve Türkçe sınavında başarılı olma şartı aranır. Türkçe dil kursuna kayıt olan adayların lisansüstü eğitimi, kurs tamamlandıktan sonra başlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(11) Adaylar, ilan edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, mezuniyet not ortalaması, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(12) Öğrencilerin kabulü, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve başvuru sonuçları ilgili müdürlük tarafından ilan edilir.

(13) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa yerleşenlerin/kayıt olanların enstitü ile ilişiği kesilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

(14) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiği kesilen öğrencilerin lisansüstü programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı derslerden, öğrencinin yazılı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla muaf tutulabilir.

(15) İlgili mevzuat hükümlerine göre birinci derece şehit yakınlarına, öğrenci alınan her program için en az bir kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

(16) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Adaylar istenilen evraklar ile birlikte belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırır.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve ilişik kesme

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde ders ve tez çalışmasına kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda devam etme hakkını kaybetmiş olurlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt sildirme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla ilan edilen mazeretli kayıt haftasında kayıtlarını yeniletebilirler.

(3) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Haklı ve geçerli bir mazereti bulunan öğrencilerden mazereti, ilgili anabilim dalı başkanlığı ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen yüksek lisans öğrencileri öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl, doktora programı/sanatta yeterlik öğrencilerinin en fazla dört yarıyıl süre ile kayıtları dondurulabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek koşuluyla öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren devamsızlık sınırları içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Yarıyıl süresi içerisinde kayıt dondurulması halinde, öğrenci yarıyıl başından izinli sayılır.

(6) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Kayıt dondurma nedenlerinin devamı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ve kendi isteğiyle kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrenciler, yatay geçiş yoluyla bir başka enstitüye geçiş yapanlar ve kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı anlaşılan öğrenciler ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan lisansüstü öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda teorik dersler için %80, uygulamalı dersler için %90 devam zorunludur.

(5) Ders sınavları, dönem başında belirlenen ve enstitü kurulunda kabul edilen şekilde dersi veren öğretim üyesi tarafından uygulanır ve sınav evrakları ile sonuç ve yoklama listeleri enstitüye teslim edilir. Ders notları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Derslerden yüksek lisans için en az 65, doktora/sanatta yeterlik için en az 75 notu başarılı olarak sayılır. Derslerden başarısız olan öğrenciler, danışmanın teklifi ile başka bir ders alabilir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen kâğıt ortamında yapılan yazılı sınavlar ile proje ve ödevler, tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya dijital olarak saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin YÖK tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

(9) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü programlarda öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü öğrencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada beş saatlik teorik bir uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders, 15 inci maddenin ikinci fıkrası, 26 ncı maddenin ikinci fıkrası ve 35 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen programı tamamlamak için gerekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından tez önerisinin kabul edildiği tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, sadece görev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitüde uzmanlık alan dersi açabilir.

(11) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili enstitüye yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, sınav evrakını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili anabilim/anasanat dalı elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Mazeret sınavı

MADDE 13 – (1) Final ve bütünleme sınavları haricinde sınava girme hakkı olduğu halde, sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde bir mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi enstitü yönetim kurulunca belirlenir.  Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen iki hafta içinde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans program türleri

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Ancak, tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmek için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar aranır.

Tezli yüksek lisans programı genel esasları

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atandıktan sonra en az 30 AKTS tamamlamış olmak koşulu ile üçüncü dönemden itibaren her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ya da Üniversitenin diğer enstitülerinde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans öğrencisi, tez önerisi/tez çalışma planının enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesiyle danışman tarafından açılan kredisiz uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan teorik derstir. Uzmanlık alan dersleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan standart puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ile yazılı veya sözlü bilimsel değerlendirmenin %25’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın %25’i dikkate alınarak hesaplanır. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sınavı puanının %70’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında ise aritmetik ortalamanın %70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir. Bu belgeyi getirmeyenlerin not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında genel not ortalaması 3,50 olan, üstün başarı gösteren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar,  en az 55 ALES puanına sahip olmaları şartıyla, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz yüksek lisans programında geçirilen süre, tezli yüksek lisans programının süresine ilave edilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını tezli yüksek lisans programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusunu da en az 30 AKTS tamamlamış olmak koşuluyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı ise, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın yazılı müracaatı, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(5) Yer değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.  Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Yüksek lisans tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav süresi, tez savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az on gün önceden Enstitüye bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme yapılan son halinin ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve intihal yazılım programı veri tabanına eklenir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 20 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikaların kaybedilmesi ve yenilenmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programı genel esasları

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olması ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, müdürlüğe teslim etmiş olması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların sıralamaları lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir. Bu belgeyi getirmeyenlerin not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini tezsiz yüksek lisans programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar belirler. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği bir dönem projesi konusunu en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

(2) Danışmanın atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin veya danışmanın yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Diploma

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, en geç üçüncü yarıyıl başında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Azami öğrenim süresini tamamlamış olanlar geçiş yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ya da aynı Üniversitenin diğer enstitülerinde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Yüksek lisans eğitimi sırasında alınmış olan doktora dersleri de doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, başvuruların değerlendirilme sonucu ALES puanının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) puanının %25’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın %25’i toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 100 üzerinden 70 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, bilimsel değerlendirme  (yazılı ve/veya sözlü) puanının %70’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın % 70’i ve lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 100 üzerinden 70 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel tıp bilimleri doktora programına başvuruda bulunacak adaylardan; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 Temel Tıp Bilimleri Puanına veya ALES sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları; diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte mezunlarının lisans derecesine; diğer fakülte mezunları ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünden en az 70 puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı; TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 Bölümünden elde edilen standart puanın 0,70, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen puanın 0,30 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerinden en az 75 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin doktora programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin veya danışmanın yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği doktora yeterlik komitesine danışman tarafından önerilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar ve sınav tarihini belirler. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınav jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan 75 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav notu; sınavların ağırlıkları %50 yazılı sınav, %50 sözlü sınav notu olarak hesaplanır ve her iki sınavın toplamından 75 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav Jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, öğrencinin yazılı talebi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Doktora programında geçirilen süre, yüksek lisans programı süresinden sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık aylarında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve üç gün içerisinde enstitüye tutanakla bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın yazılı müracaatı, tez izleme komitesinin onayı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Tez konusu değişikliğinde, öğrenci yeni tez adı ile ilgili yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde tekrar savunması gerekir.

(7) Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzu ve yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi oluşturulurken iki yedek üye de Üniversite dışından görevlendirilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca on gün önceden enstitüye bildirilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin, sınav komisyonu tarafından imzalı nüshalarının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarındaki dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Bunların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların ise sözel puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) puanının % 70’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın % 70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u dikkate alınarak yapılır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir. Bu belgeyi getirmeyenlerin not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 75 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin sanatta yeterlik programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin veya danışmanın yazılı talebi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan en fazla iki ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlara ilişkin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 42 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak, tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bir lisansüstü programda öğrenci olan kişiler aynı programda özel öğrenci olarak kabul edilemez. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrenci isterse girdiği ve başarılı olduğu dersler için kendisine başarısını gösteren bir belge verilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde her yarıyıl için iki dersi geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 43 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için tez dönemine başlamamış olması gerekir.

(2) Yatay geçiş; öğrencinin talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilir.

(3) Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam ders kredisi ve AKTS’nin en az yarısını geçiş yaptığı program ile ilgili derslerden almak zorundadır.

Engelli öğrenciler

MADDE 44 – (1) Engelli öğrencilerin, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayı ile söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Ancak düzenlemelere rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Engelli öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun duruma getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Disiplin işleri

MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin ile ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Lisansüstü yaz programları

MADDE 47 – (1) Enstitüler yaz tatilinde, belli programlar için lisansüstü eğitim ve öğretim düzenleyebilirler. Bu programlara ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Temsil

MADDE 48 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi, Milli Takım ve üniversiteler arası folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.

Tebligat

MADDE 49 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce bir lisansüstü programa kayıt yaptırmış öğrencilere ilgili lisansüstü program için bir kereye mahsus olmak ve 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından başlamak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler kadar süre tanınır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.