8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) Enstitü: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ç) Enstitü Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) Lisansüstü program: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,

g) Müdür: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci İşleri Birimi: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Birimini,

ı) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

l) Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin onayı ile saptanır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Enstitüde yürütülen lisansüstü programlarına başvuru için sahip olunması gereken lisans dereceleri, ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisans not ortalaması da dâhil bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

(6) Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu adayların hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(7) Güzel sanatların plastik ve fonetik sanat dalları ile konservatuvar mezunu olanlardan ALES puanı istenmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayların; kayıtlı oldukları lisansüstü programın bitirdikleri döneminde aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamladıklarını 4,00 üzerinden en az 2,20 olduğunu gösterir transkripti ve Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri, ilan edilen başvuru takvimi içinde ulaştırmaları gerekir.

(3) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranan koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ancak kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz.

(4) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asıl adaylar yerine, ilan edilen tarihlerde sırayla yedek adayların kayıtları yapılır.

 (6) Doktora programlarına yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrenciler, enstitünün ilgili programının ders aşamasını tamamlamak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda yetkinlik derecesi almaya yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans, sanatta yeterlilik veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Kayıt

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri Birimine teslim ederek kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Kayıt işlemi, öğrencinin kendisi veya vekili tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuru

MADDE 9 – (1) Adayların doktora programlarına başvurabilmeleri için ilgili programın öngördüğü tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına başvuru için sahip olunması gereken lisans ve/veya yüksek lisans dereceleri, ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması şarttır.

(2) Doktora programına başvurabilmeleri için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir ve taban puan Senato tarafından kararlaştırılabilir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Başvuru ve kabul koşulu olarak, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisans/yüksek lisans not ortalaması da dâhil, bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Enstitü yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü, uzaktan veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.

(2) Sınav tarihleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi gerekir. Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.

(4) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden biri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu enstitüye teslim etmesi gerekir.

(6) Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanır.

Başarı notu

MADDE 12 – (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notu başarı notunun en az %40’ını, en çok ise %60’ını oluşturabilir. Yarıyıl içi çalışmalarından alınan not ile yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notundaki ağırlıklarını, dersi veren öğretim elemanı her yarıyıl başında yazılı olarak öğrenciye bildirmek ve Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan etmek zorundadır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

a) Başarı Notu         Katsayı

           AA                   4,0

           AB                   3,7

           BA                   3,3

           BB                   3,0

           BC                   2,7

           CB                   2,3

           CC                   2,0

           FF                   0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notları da bulunur:

1) G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi,

2) DV: Devamlı,

3) P: Ders devam ediyor,

4) R: Tekrar,

5) N: Kredisiz ders,

6) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,

7) DZ: Devamsız,

8) T: Transfer,

9) V: Dersten çekilmiş,

10) KL: Kaldırıldı,

11) SD: Sorumlu değil,

12) Y: Kredisiz dersleri başarı ile tamamlamış,

13) Z: Kredisiz dersleri başaramamış.

(3) Öğrenciler derse devam yükümlülüğünü yerine getirmek durumundadırlar. Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarındaki başarı durumlarında Y ve Z harf notları kullanılır.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, başarı notunun en az CC olması gerekir. Bir dersten alınan FF notu, öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir. Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda otomasyon sisteminde kaydolarak tekrar eder. Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci ise, bu ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders almak isteyen öğrenci, bu talebini, danışmanının onayını içeren bir dilekçe ile ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar Enstitüye bildirmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen ders değişiklik talebi, Enstitü tarafından otomasyon sistemine işletilerek öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır.

(7) Not yükseltme amacıyla ders tekrar edildiğinde devam zorunluluğu aranmaz ve o dersten alınan son not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla bir seçmeli dersi tekrarlayacak öğrenci, bu seçmeli ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir.

(8) Öğrencilerin yarıyıl sınavlarına girebilmeleri için devam yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekir. Devam yükümlülüğü derslere en az %70 oranında katılmakla yerine getirilir.

Notların dönüştürülmesi

MADDE 13 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülmesine ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınavlara itiraz

MADDE 14 – (1) Sınavlara itiraz, sadece maddi hata nedeniyle ve sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasından ilanını izleyen 5 iş günü içinde, enstitüye yazılı başvuru yolu ile yapılabilir. İtirazlar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılan incelemeden sonra, karara bağlanarak enstitüye bildirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

Öğrenim haklarının saklı tutulması

MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak öğrencinin öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler, düzenlenme tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

Kayıt yenileme ve ders değiştirme

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı, fakat başarısız olduğu dersler öncelikli olmak üzere, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile ders kaydını yaptırır.

(3) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süresi sonunda yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, danışmanının onayı ile kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni dersler alabilir. Ancak, daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri bırakamaz.

(5) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Öğrencinin başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenim süresi boyunca, her seferinde bir yarıyıldan az olmamak üzere, tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla bir yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Askerlik, mahkûmiyet ve tutukluluk durumlarında, kayıt dondurma süresi bu hallerin süresi kadardır.

(2) Kayıt dondurma halinde, öğrencilerden enstitüye kayıt olunurken alınan belgeler iade edilmez. Kayıt dondurulan süre, öğrencinin öğrenim süresine dahil edilmez. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz.

(3) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Kayıt silme talebi

MADDE 18 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

Programların belirlenmesi, içeriği ve koordinasyonu

MADDE 19 – (1) Enstitüye bağlı hangi anabilim dallarında ve hangi yarıyılda program açılacağı, açılan programların nasıl yürütüleceği, bir programda hangi derslerin yer alacağı, derslerin kapsamları ve ders seçimine ilişkin kurallar ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Ders kredileri, YÖK’çe ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ders programları, öğrencilerin her yarıyıl en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Bir programda yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılarak ilan edilir.

(3) Bir programdaki dersler zorunlu veya seçmeli olabilir. Her ders bir yarıyıllıktır. Her seçmeli ders için asgari ve azami kontenjan belirlenir. Asgari kontenjanı sağlamayan seçmeli dersler açılmaz. Kayıt yenileme döneminde öğrencinin seçmiş olduğu ders asgari kontenjanın sağlanmaması nedeniyle açılmazsa, öğrenci bu şartı sağlayan seçmeli dersler arasından danışmanının onay verdiği bir dersi ders alma/bırakma döneminde seçer.

(4) Öğrenciler, danışmanlarının önerileri ve anabilim dalı başkanlıklarının uygun bulması halinde enstitünün farklı programlarından en çok iki ders alabilirler. Öğrencilerin, Üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun izni gerekir. Bir öğrencinin doktora öğreniminde alacağı derslerin, lisansüstü düzeyde ve daha önce alınmamış olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 20 – (1) Bir tezsiz yüksek lisans programından bir tezli yüksek lisans programına geçişte kabul edilecek öğrenci sayısı, geçiş yapılmak istenen tezli yüksek lisans programının aynı dönemde ilan edilen kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Bu şekildeki geçişler tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ile aynı dönemde ve aynı usuller uygulanarak yapılır.

(3) Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldığı derslerin, tezli yüksek lisans programındaki dersler yerine sayılabilmesi için ders intibakı ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite bünyesinde verilen lisans veya lisansüstü derslerinden ya da başka bir yükseköğretim kurumunda verilen lisansüstü derslerden seçilebilir.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi; hazırlık sınıflarında geçen süre hariç, öğrencinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, derslerin tamamlanması için en çok dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda programda yer alan dersleri tamamlamakla birlikte 2,75/4,00 GNO altında olan ve seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili anabilim dalı başkanı yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının konusuna göre Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de eş danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir.

(4) Teze kayıtlı olan her öğrenci, her yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde Y veya Z olarak değerlendirilir. İki yarıyıl üst üste faaliyet raporu teslim edilmemesi ya da öğrencinin başarısız bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir, tez konusu değiştirilebilir.

(5) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

 (3) Öğrencinin tezini, enstitü tarafından jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tez savunması, sadece dinleyici olarak katılacak öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının katılımına açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu karar tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme kararının verilmesinden sonra en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak savunmaya girmeyen veya düzeltmeleri yaparak girdiği savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç nüshasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süreyi doldurduğu takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenciye, yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Diploma ile birlikte verilen diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci nüsha verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.

(2) Üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ilk yarıyıl sonuna kadar bir danışman atanır. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve proje çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından atanır. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Öğrencinin, ikinci veya üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar proje dersine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda projesini enstitünün öngördüğü koşullara uygun biçimde ve sayıda hazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(2) Dönem projesi kredisiz olup danışman tarafından Y veya Z harf notu olarak değerlendirilir ve enstitüye teslim edilir. Başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda projeye ikinci kez kayıt yaptırır. Belirtilen süre içinde derslerini ve projesini başarı ile tamamlamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan ve projesini enstitüye teslim eden öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(4) Diplomaları hazırlanıncaya kadar öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(6) Diploma ile birlikte verilen diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları yer alır.

(7) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci nüsha verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 30 – (1) Doktora programlarının amacı; öğrencinin bilimsel düşünceyi kavramasını sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, konuları bilimsel açıdan irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikimi kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, 60 AKTS kredi ile ölçülen yeterlik sınavı ve en az 120 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

 (3) Doktora programlarında öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans veya yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görülecek başka bir yükseköğretim kurumunda verilen yüksek lisans veya doktora derslerinden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı derslerini tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde programda yer alan derslerini tamamlamakla birlikte 3,00/4,00 GNO altında olan veya seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusu bildirimi

MADDE 32 – (1) Doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır. Tez çalışmasının konusuna göre Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de eş danışman olarak atanabilir.

(2) Tez çalışmasının ve programın niteliğine göre ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından eş danışman atanabilir.

(3) Doktora programlarında tez yönetebilmesi için bir öğretim üyesinin, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi, yeterlik sınavına hazırlanması ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanlık görevi, ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili program koordinatörü tarafından yürütülebilir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili anabilim dalı başkanı yürütür.

(5) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(6) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Derslerini en az 3,00/4,00 olacak şekilde tamamlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programla ilgili yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, başarısız sayılır.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kere yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler, kayıt yenileme döneminde Öğrenci Bilgi Sistemini kullanarak doktora yeterlik aşamasını başlatır. Doktora yeterlik aşamasında olup yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, sınava gireceği yarıyılın kayıt yenileme döneminin sonuna kadar, sınava gireceğini gösteren ve tez danışmanı tarafından imzalanmış formu enstitüye teslim eder.

 (3) Doktora yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığındaki öğretim üyeleri arasından seçilen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunun kararının bulunduğu durumlarda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü aşamaların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan veya yazılı sınava katılmayan öğrenciler, sözlü sınava giremez ve başarısız sayılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve bu aşamada başarılı olduğu takdirde sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarılı olup sözlü aşamada başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumda öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek bu dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka biri ilgili anabilim dalından, diğeri dışından olmak üzere iki öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanı atanmışsa komite toplantılarına o da katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin atandığı dönemi takip eden dönemlerde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komitede değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, yeterlik sınavını takip eden en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci için takip eden yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar yeni danışman atanabilir ve/veya yeni tez konusu belirlenebilir. Bu durumda yeni tez izleme komitesi atanır. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam eden öğrenci savunmada başarısız olmasından en geç üç ay sonra, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay sonra tekrar tez önerisi savunması yapar. Bu savunmada da tez önerisi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, takip eden ilk yarıyıldan başlamak üzere tez süresi boyunca her yarıyıl kayıt döneminde Öğrenci Bilgi Sisteminde doktora tezine kayıt yaptırır. Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı tez izleme komitesini, her yarıyıl sonunda toplantıya davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yapılan çalışmaların özetini ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesine rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite toplantısının sonucu ilgili anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Her başarılı tez izleme dönemi 30 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi raporları her yarıyıl sonunda enstitüye iletilmeyen öğrenciler, ilgili tez izleme döneminden başarısız sayılır.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) En az üç tez izleme komitesi raporunu sunmuş ve başarılı bulunmuş öğrenci, tezini enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Düzeltme verilen tezlerde, verilen süre içinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra ikinci fıkradaki usul uygulanır.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi de Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunun karar verdiği durumlarda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Öğrencinin tezini, jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez savunmasındaki başarı, 30 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezi üç nüsha olarak danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Birinci fıkradaki yükümlülüğünü yerine getiren öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması hakkı kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tezin enstitüye teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(4) Doktora diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diploma ile birlikte öğrencilere diploma eki verilir.

(6) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci nüsha belgesi verilir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Üniversite tarafından YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve tez konusunun bildirilmesi

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenci diplomasını almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 43 – (1) Enstitü yönetim kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversitenin yurt dışındaki üniversiteler ile yaptığı anlaşmalarda öngörülen koşullara uygun nitelikteki ve tez aşamasındaki yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programı öğrencilerinin öğrenimlerinin bir bölümünü ilgili anlaşmalar uyarınca, söz konusu üniversitelerden birinde yapmasına karar verebilir.

(2) Öğrencinin değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderilebileceği, ilgili akademik birimlerin anlaşmalı olduğu kurumlarla yapılmış sözleşmelere uygun olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci değişim programından yararlanma sürecinde, iki program arasında ders planları uygunluğuna bakılır. Değişim programı sürecinde, öğrenim yükümlülüklerini başarıyla yerine getirmeyen öğrencilerin durumları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

(5) Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirli bir düzeyin üzerinde olması da dahil bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.