8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Dikey geçiş sınavı sonucunda lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden tüm yarıyıllara ait toplam muaf olunan derslerin her bir 36 AKTS değeri için bir üst sınıfa intibakı yapılır. İntibak yapılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Öğretim dili en az %30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre öğrenimlerine devam ederler.

b) Ön lisans eğitimi sırasında şartlı başarılı olarak geçtikleri derslerden muaf edilmezler.

c) Lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında muaf edilen dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

ç) Dikey geçiş yapan öğrencilere lisans eğitim ve öğretimlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/9/2012

28425

2-

29/9/2013

28780

3-

25/1/2016

29604