7 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30325

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 14  – (1) Bir üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilindeki şartlara sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler başvurdukları lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(3) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin müracaat sırasında İngilizce dışında hazırlanmış lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul edilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, usul ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

(10) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi ile ilgili uygulanacak haftalık ders yükü Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve S; doktora programlarında AA, BA, BB ve S; tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.

b) Tezli yüksek lisans programlarında CC ve DC, doktora programlarında da CB koşullu geçer notlardır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında DC, DD koşullu geçer notlardır.

ç) Tezli yüksek lisans programlarında DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarında FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

e) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

f) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

g) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri/dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması AKTS kredileri baz alınarak hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan AKTS; o dersin AKTS’si ile öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

(3) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması; öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden (en az 60 AKTS’den) az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.”

“(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını ve CD üzerine yazılmış elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tezini teslim eden yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Talep halinde, enstitü yönetim kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik (120 AKTS) 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2017

29984