7 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30325

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülecek lisans programlarına ilişkin eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin yan dal öğretimine ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) KGTܒde çift ana dal uygulamasına açık olan bir lisans programına, ana dal olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları halinde; çift ana dal uygulamasına açık olan, en fazla bir lisans programına daha kayıt yaptırabilirler. İkinci ana dalın mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları çift ana dal lisans programının diploması verilir.

(2) Öğrencilerin çift ana dal öğretimine ilişkin işlemleri çift ana dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Her yıl öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için ücretler, burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

“(8) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl/yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısını, artık yıl öğrencisi de her yarıyıl için kredi başına belirlenen miktara göre üç kredilik öğrenim ücretini öder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin isteyen öğrenciler bir dilekçe ve izin talebinin gerekçelerini destekleyen belgeler ile ilgili dekanlığa akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihini takip eden en geç onuncu haftanın son iş gününe kadar başvurabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi yirmi beş ila otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(7) Öğretim programlarında haftalık ders ve uygulama/laboratuvar saatleri KGTÜ kredisi ile AKTS kredisi ile belirtilir.

(8) Eğitim-öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde ilgili fakülte kurulu/meslek yüksekokulu kurulu yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans programlarında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıl, azami öğrenim süresi on dört yarıyıldır. İngilizce hazırlık sınıfı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir döneminde alacağı derslerin AKTS toplamıdır.

(2) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü en fazla 40 AKTS kredisidir. Öğrenci yaz döneminde ise en fazla 8 KGTÜ kredisi ders alabilir. Ancak öğrenciler durumlarına ve lisans programı gereklerine göre istedikleri takdirde danışmanlarının onayı ile bu ders yüklerinin altında ders alabilirler.

(3) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla bir ders,

b) Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve akademik danışmanının onayıyla en fazla 12 AKTS kredisi

artırılabilir.

(4) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.

(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(6) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

(7) Çift ana dal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin AKTS kredileri yarıyıl ders yüküne dâhil değildir.

(8) Öğrenciler, başarısız oldukları ve almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır. Ön koşullu dersler hariç, sonraki yarıyıl programlarından açılan ders ya da dersler AKTS kredi sınırı içerisinde kalmak kaydıyla alınabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) NI olarak alınmamış derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra NI olarak değiştirilemez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, KGTܒye öderler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması AKTS kredileri esas alınarak hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Başarı notu; yarıyıl not ortalaması ve genel akademik not ortalaması ile belirlenir. Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile alınan notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, AKTS kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Yan dal ve çift ana dal dersleri yarıyıl akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

(4) Genel not ortalaması ise; öğrencinin bütün derslerden aldığı son geçme notlarına göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift ana dal dersleri akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bulunduğu herhangi bir yarıyıldaki tüm dersleri alan ve en az 30 AKTS kredilik dersleri başaran, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3,50 ve daha yüksek olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2016

29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2017

30211