5 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30323

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitülerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitüleri ve onlara bağlı eğitim-öğretim ve araştırma birimlerinde uygulanacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanlığı: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerin alt akademik birimlerini,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi: Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin, yurt içinde ve yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan kredi sistemini,

c) Enstitü: Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü hariç Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,

ç) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

e) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmayı,

f) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,

ğ) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde asgari 14 haftalık eğitim-öğretim süresi ile yarıyıl içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Giriş sınavları

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına giriş sınavları, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yüksek lisans ve doktora başvuru esaslarına uygun olarak düzenlenir.

Sınav komiteleri ve jürileri

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının giriş, yeterlilik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma sınavları için oluşturulacak sınav komiteleri ve jürilerinin işleyiş usulleri, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yüksek lisans ve doktora başvuru ve yürütme esaslarına uygun olarak düzenlenir.

Dersler

MADDE 7 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan programdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili kurulun teklifiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü öğretim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışman atanmamışsa danışmanlık görevi danışman atanıncaya kadar, ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından yapılır.

Derse devam oranı ve koşulları

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara devam esastır. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80’in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez. Bu durumdaki öğrenciler için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(2) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ilgili öğretim üyesi tarafından yoklama alınarak takip edilir.

Ders sınavları ve başarı koşulları

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlarla ve yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri ya da her ikisi ödev, proje, araştırma ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. Uzmanlık alan ve seminer derslerinde ise dönem sonunda yeterli veya yetersiz notu ile değerlendirilir.

(2) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak her yarıyılda her kredili dersten asgari bir ara sınav yapılır. Yarıyıl sonunda dersin bütünü ile ilgili bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Sınav notları 100 tam puan üzerinden verilir. İlgili Enstitü anabilim dalı başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini üç gün içinde belgelemek koşuluyla, mazeret sınavına alınır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, sunum ve benzeri derslerde Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(4) Yarıyıl sonu başarı notunun tespitinde ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanları öğretim elemanının belirleyeceği oranlarda hesaba katılır. Yarıyıl sonu sınav puanının yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yüzde elliden daha az olamaz. Gerek yarıyıl sonu sınav notu gerek yarıyıl sonu başarı notu olarak her ders için yüksek lisansta 65’ten, doktorada 75’ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulunca belirlenmiş olan taban notuna ulaşılmış olması gerekir.

(5) Bir programda aynı yarıyıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlar ayrıca Cumartesi ve/veya Pazar günleri ve/veya hafta içinde ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

(6) Sınavların düzeni Enstitü Müdürlüklerince sağlanır. Öğrenci sınavlarda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(7) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Lisansüstü öğretim mazeret sınavları

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen bütün lisansüstü öğretim sınav ve değerlendirmelerinin mazeret sınavları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Birinci derece ve bakmakla yükümlü olduğu akrabalarının ağır hastalığı veya ölümleri, bunların doğrudan etkilendiği yangın, zelzele, kaza gibi beklenmeyen hâller ve doğal afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma nedeniyle ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan ve mazeretini belirten bir dilekçe ile başvuruda bulunan öğrencilere, katılmadığı tez savunması sınavları dâhil olmak üzere bir mazeret sınavı hakkı verilir. Burada belirlenen mazeretler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır notu verilir.

b) (a) bendinde yer alan mazeretler dışında sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Mazeretler, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek uygun olup olmadığına karar verilir. Mazeretleri uygun bulunan öğrenciler mazeret sınavlarına girebilirler. Aksi hâlde mazeretsiz sınava girmemiş sayılırlar.

c) Mazeret sınavlarının uygulama usul ve esasları, Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Lisansüstü öğretim programlarında uygulanan derslerin taban notları, başarı harfleri ve not aralıkları

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin kredili ve kredisiz dersler ile uygulamalardaki başarıları, yarıyıl bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

(2) Enstitüde lisansüstü öğretim için 100 üzerinden verilen başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre harfli nota dönüştürülür:

Harf Notu           Başarı Notu                        Başarı Derecesi                  Puanı

AA                        4,00                                   Pekiyi                               90-100

BA                        3,50                                   İyi-Pekiyi                         85-89

BB                         3,00                                   İyi                                     80-84

CB                         2,50                                   Orta-İyi                            75-79

CC                         2,00                                   Orta                                  65-74

DC                        1,50                                   Zayıf                                 58-64

DD                        1,00                                   Çok zayıf                          50-57

FF                         0,00                                   Geçmez                            49 ve altı

MU                       --                                       Muaf                                --

GR                        0,00                                   Girmedi                            0,00

DZ                         0,00                                   Geçmez                            0,00

YT                         --                                       Yeterli/Başarılı

YZ                         --                                       Yetersiz/Başarısız

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye başarı notu olarak “GR” verilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 12 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam krediye bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi not ortalamasına katılmaz ve YT/YZ şeklinde gösterilir. Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.

(5) Dönem projesi ve tez çalışması kabul, ret veya düzeltme şeklinde olur ve not ortalamasına katılmaz.

(6) Öğrencilerin mezuniyet sıralama puanının derecelendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Başarı Puanı           Yüksek Lisans          Başarı Puanı         Doktora

3.50-4.00               Pekiyi                        3.50-4.00             Pekiyi

3.00-3.49               İyi                             3.00-3.49             İyi

2.50-2.99               Orta                           2.99 ve altı           Başarısız

2.49 ve altı             Başarısız

Avrupa Kredi Transfer Sistemine ilişkin hususlar

MADDE 13 – (1) Avrupa Kredi Transfer Sistemi ders kredileri bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ders kredileri için belirlenen esaslara uygun olarak hesaplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmalarını kapsayacak şekilde, Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Öğrencilerin not dönüşüm işlemleri bu Yönetmeliğe uygun olarak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi not dönüşüm tablosu ile yapılır.

(4) Uluslararası öğrenci hareketliliği kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Yarıyıl sonu ders notları, en geç bir ay içinde ilan edilir.

(2) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Dersin öğretim üyesi itirazı reddederse öğrenci itirazını üç gün içinde yenileyebilir. Bu durumda Enstitü Müdürü, ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en çok on beş gün içinde öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Sınav evrakının muhafazası

MADDE 15 – (1) Her türlü sınav evrakının birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, cevap kâğıtları ile uygulamalı sınavlara ait tutanaklar, Enstitü bünyesinde görevlendirilecek idari birim tarafından iki yıl süreyle saklanır, bir ay içinde usulüne uygun olarak imha edilir.

(2) Gerek görülen sınav evrakının saklanma süreleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.

Uzaktan öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme esasları, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.