4 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30322

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür ve görevleri

 MADDE 7 – (1) Müdür; ilgili eğitim alanında araştırma ve uygulama deneyimi olan, Üniversitenin Okul Öncesi Eğitim anabilim dalında görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Okul Öncesi Eğitim anabilim dalı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarını uygulamak.

b) Merkezin bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yılın sonunda istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.

g) Merkezi temsil etmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından ilgili alanda araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversitenin Okul Öncesi Eğitim anabilim dalında görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek iki üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az altı ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlara ilişkin kararlar almak.

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

f) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, yardımcıları ve Üniversitenin Okul Öncesi Eğitim anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/9/2013

28777