4 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30322

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2015 tarihli ve 29233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mütevelli Heyet, Rektör atanması için aday belirler ve belirlediği adayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif eder. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, Mütevelli Heyetin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır, görev süresi sona eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez yeniden atanabilir. Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir rektör adayları ön inceleme komisyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırlayacağı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli Heyetin belirlediği aday Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Rektör ataması gerçekleşir. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırlayacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşüyle Rektör, görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.”

“(4) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. Bu süre iki haftadan fazla ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde Dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan aynı usulle tekrar atanabilir veya görevden alınabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2015

29233