4 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30322

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu program toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bir tezsiz yüksek lisans programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili dönemde açık bulunan bir dersin yerine başka bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversitenin başka bir enstitüsünde verilen ders alınamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2017

29971

2-

8/12/2017

30264