29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10//2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Seçim tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine her yıl üç kez katılmış olan ve genel kurulun yapıldığı yıl faal olan dağcılık ihtisas spor kulüplerine iki üye, diğer dağcılık spor kulüplerine ise bir üye hakkı verilir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136  (Mükerrer)