29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan  “her” ibaresi “ilgili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde en az 3 yıl süreyle milli takım teknik direktörlüğü, baş antrenörlüğü veya milli takımlarda birinci veya ikinci yardımcı antrenörlük yapanlar arasından kura ile tespit edilmek üzere en fazla beş üye.”

“1) Genel kurulun yapıldığı tarihte en üst liglerde yer alan her takım için üçer üye,

2) Genel Kurulun yapıldığı tarihte 1 inci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk altı sırayı alan her takım için birer üye,

3) Genel Kurulun yapıldığı tarihte 2 nci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk iki sırayı alan her takım için birer üye,”

“5) Altyapı Türkiye Şampiyonasına katılarak her bir kategoride (genç, yıldız, küçük, minik) Türkiye 1 inciliği elde eden her takım ile bölgesel deplasmanlı liglerdeki her takım için biten sezonun sonunda, gruplarında elde ettikleri sıraya göre birer üye olmak üzere toplam kulüp temsilcilerinin yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde belirlenecek üyeler.”

MADDE 3 –  Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Liglere katılım, aidat, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis, görüntülü değerlendirme sistemi kullanım ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikişer” ibaresi “üçer” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Reklam, basılı yayın, evrak, sportif eşya ve malzeme satış gelirleri.”

“ı) Kira, işletme ve kurs gelirleri.”

“(6) Federasyon gelirlerinin tahsili öncelikle kulüp veya teşekkülün Federasyondan olan alacaklarından ve Federasyon tarafından bunlara yapılacak ödemelerden mahsuplaşma suretiyle gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Federasyona faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm voleybol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yurt içi ve yurt dışına yayımlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesi, programlanması, yayıncı kuruluş veya kuruluşları belirleme yetkisi münhasıran yönetim kuruluna aittir.

(2) Federasyon tarafından naklen veya banttan yayımlanmasına izin verilmeyen müsabaka televizyon, radyo, internet veya benzeri araçlarla yayımlanamaz.

(3) Yayın ve yayın gelirlerinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2014

28980