29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ANA STATÜ

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WMC, IFMA, EMF’nin yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,”

“3) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği süper lige iki sezon üst üste katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek iki üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)