28 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30315

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ OLİMPİK ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nin benimsediği olimpik değerler öncülüğünde olimpizm ruhunun yaygınlaştırılmasına ve olimpik hareketin bilimsel niteliklerde araştırılmasına katkı sağlamak,

b) Olimpizm ruhunu anlamak ve yaygınlaştırmak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında konu ile ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,

ç) Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yürütmek,

d) Olimpik anlaşma çerçevesinde olimpik değerlerin anlaşılması ve yaygınlaştırılması için projeler üretmek,

e) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ülkemizde düzenlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,

f) Türkiye’de spor kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

g) Sporcu, antrenör, spor yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni, rekreasyon uzmanı, hakem, menajer gibi görevlerde bulunan kişilere bilimsel destek verecek araştırmalara ortam sağlamak,

ğ) Sporun ve spor kültürünün yozlaşmasını sağlayan dopingle yapılan mücadeleye akademik katkı sağlamak,

h) Sporun en önemli değerlerinden biri olan dürüst oyun (fair play) anlayışının, Üniversitenin ve öğrencilerin yaşamsal algısı içinde yer almasını sağlamak,

ı) Türkiye genelinde benzer merkezlerin açılması ve işleyişiyle ilgili öncü bir kurum olma görevini üstlenmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

b) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili panel, çalıştay, seminer, sempozyum ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer faaliyetler yürüten kurumlar ile ortak faaliyetler düzenlemek ve bunu görsel basın aracılığıyla duyurmak,

ç) Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına olimpik ruh başlığı altında sportif faaliyetler düzenlemek ve katılmalarına olanak sağlamak,

d) Türkiye genelinde benzer merkezlerin açılması için destek vermek ve işleyişiyle ilgili bilgilendirici yayınlar ve faaliyetler yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde yer alan projelere katılmak ve Üniversite adına projeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre, müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi, Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

b) Merkezin amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili kararlar almak,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve yapılacak görevlendirmelerle ilgili önerileri karara bağlayarak, Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Üniversite içinden veya dışından Merkezin çalışma alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve uygulamaları olan ya da olimpik hareket, olimpik eğitim, spor kültürü ve herkes için spor faaliyetlerini ilgilendiren alanlarda hizmet ve faaliyetleri bulunan kamu kurumları veya özel kuruluşların temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilen on altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında faaliyet gösterir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içinde Müdürün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.